Виробниче навчання

Основним навчально-методичними документом з планування освітнього процесу в ЗПО є „Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах” №419 від 15.06.2006 року.

Складовою освітнього процесу у ЗПО є виробниче навчання і виробнича практика учнів навчальних закладів, які зорганізуються і проводяться відповідно до Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.99 № 992), Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.92 № 442), Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах (затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.06 № 419), та інших нормативних документів у галузі професійно-технічної освіти.

Професійно-практична підготовка складається з виробничого навчання, виробничої, переддипломної (передвипускної) практики і проводиться у навчально-виробничих майстернях, а також на робочих місцях на виробництві чи у сфері послуг за такими формами:

 • уроки виробничого навчання у ДНЗ «Вінницький центр ПТО технологій та дизайну»;
 • уроки виробничого навчання на виробництві чи у сфері послуг;
 • виробнича практика на робочих місцях чи у сфері послуг;
 • переддипломна (передвипускна) практика на виробництві чи у сфері послуг;
 • інші форми професійно-практичної підготовки.

Виробниче навчання включає:

 • навчання учнів у навчально-виробничих майстернях;
 • навчання учнів, слухачів безпосередньо на підприємствах, де вони, під керівництвом майстрів виробничого навчання навчаються використовувати сучасні механізми та інструменти, набувають потрібних практичних навичок самостійно та якісно виконувати роботи.

Заняття проводяться згідно з графіком, складеним майстром виробничого навчання групи та затвердженим заступником керівника з навчально-виробничої роботи.

Виробнича практика учнів, слухачів проводиться безпосередньо на робочих місцях на підприємстві чи у сфері послуг з метою удосконалення здобутих знань, умінь, практичних навичок, що необхідні для досягнення відповідного рівня кваліфікації, встановленими державними стандартами, а також з метою забезпечення їх соціальної, психологічної і професійної адаптації в трудових колективах.

Під час виробничої практики учні ведуть щоденник виробничої практики, у якому керівник практики оцінює виконання навчально-виробничих робіт та по її закінченню робить загальний висновок про результати виробничої практики.

Виробнича практика може здійснюватись лише на тих робочих місцях, які атестовані відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці і відповідають нормативно-правовим актам з охорони праці.

Основою виробничого навчання є продуктивна праця учнів. В навчальних майстернях ДНЗ «Вінницький центр ПТО технологій та дизайну» учні освоюють основи професії і головна мета навчання – формування умінь і навичок якісного виконання основних прийомів, операцій і їх поєднань в роботах комплексного характеру, закріплення отриманих учнями первинних навичок та професійних умінь, самостійного виконання робіт, оволодіння сучасною технікою, опанування передовими формами організації праці.

Навчально-виробничий процес у Центрі здійснюється відповідно до робочих навчальних планів та програм, нормативно-правових актів, навчально-методичних документів з професійно-технічної та загальної середньої освіти. Зміст і обсяг навчально-виробничого процесу, терміни навчання визначаються робочими навчальними планами та робочими навчальними програмами.

Основними формами професійно-теоретичної підготовки є різні типи уроків:

 • лекції, теоретичні семінари, практичні семінари, лабораторно-практичні заняття;
 • індивідуальне заняття учнів, слухачів;
 • консультації;
 • виконання учнями, слухачами індивідуальних завдань (реферат, розрахункова робота, курсовий проект, проміжна поетапна та випускна кваліфікаційна робота, дипломний проект);
 • навчальні екскурсії;
 • інші форми організації навчання.

Поділитися: