Права і обов'язки учнів

 1. Права і обов’язки учнів центру визначаються чинним законодавством та Cатутом навчального закладу.
 2. Учні центру, крім прав, передбачених Законом України «Про освіту», мають право на:
  • на належні умови навчання за обраною професією;
  • безоплатне користування навчально-виробничою, культурно-спортивною базою навчального закладу;
  • матеріальну допомогу; оплату праці під час виробничого навчання і практики згідно із законодавством;
  • безоплатне медичне обслуговування, користування засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров’я;
  • щотижневий відпочинок і канікули протягом навчального року та після його закінчення;
 3. Учні центру зобов’язані:
  • виконувати вимоги навчальних програм і системи контролю знань, умінь і навичок;
  • відвідувати заняття, в тому числі й за індивідуальним графіком;
  • виконувати під час проходження виробничої практики вимоги нормативно-правових актів, які регулюють працю працівників відповідних підприємств, установ, організацій;
  • дотримуватися правил охорони праці та техніки безпеки під час теоретичного, практичного навчання і виробничої практики та в позаурочний час;
  • бережно ставитися до обладнання, засобів навчання та інвентарю, що використовуються в навчально-виробничому і навчально-виховному процесі;
  • збитки, навмисно заподіяні учнями центру, підприємству, організації, відшкодовуються ними особисто або за рахунок їх батьків (опікунів), відповідно до законодавства.
  • брати активну участь у суспільно-корисній праці і громадському житті центру та на виробництві;
  • вносити особистий вклад у зміцнення, удосконалення матеріально-технічної бази центру шляхом примноження її своєю працею, зберігати майно, яким користуються, економно використовувати ресурси;
 4. Прийом учнів до училища здійснюється в порядку, встановленому навчальним закладом на підставі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів.
 5. Громадяни іноземних держав, особи без громадянства, прийняті в навчальний заклад, користуються правами учнів, що передбачені Cтатутом і правилами внутрішнього розпорядку.
 6. Учням видається учнівський квиток.
 7. Учні забезпечуються стипендією, а ті, які потребують підвищеного соціального захисту — безкоштовним харчуванням (компенсацією). Розміри стипендії визначаються в установленому чинним законодавством порядку.
 8. За успіхи в навчанні, оволодінні професією чи спеціальністю, активну участь у виробничій діяльності центру та інші досягнення для учнів встановлюються такі форми морального заохочення: подяки, грамоти, почесні грамоти, підвищення стипендії, іменна стипендія, яка встановлюється рішенням стипендіальної комісії.
 9. За систематичне порушення Статуту навчального закладу, правил внутрішнього розпорядку, низьку успішність у навчанні до учня можуть бути застосовані такі заходи впливу: попередження, догана, виключення з центру. З професійно-технічного закладу учень може бути відрахований за: власним бажанням; незадовільну успішність, поведінку; невиконання вимог навчального плану та навчальних програм; вироком суду, що вступив у законну силу.
 10. Випускникам центру, які закінчили повний курс навчання і успішно склали кваліфікаційні іспити, захистили дипломну роботу видається диплом установленого зразка. Випускникам центру, які здобули повну загальну середню освіту, видається відповідний документ про середню освіту встановленого зразка. Учням, які не закінчили повного курсу навчання, але за результатами поетапної кваліфікаційної атестації їм встановлено професійну кваліфікацію, та особам, які опанували курс професійно-технічного навчання і успішно пройшли кваліфікаційну атестацію, видається свідоцтво про присвоєння або підвищення робітничої кваліфікації. Учням, які не закінчили повного курсу навчання і не пройшли поетапної кваліфікаційної атестації, видається довідка.
Поділитися: