ЦЕНТР КАР’ЄРИ

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ВІННИЦЬКИЙ ЦЕНТР
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ»

Дорогий друже!

Якщо ти цілеспрямована людина, яка прагне досягти успіху у житті, Центр кар’єри допоможе тобі у цьому. Будуй кар’єру разом із нами!
Основна мета центру – надання допомоги учням та випускникам у працевлаштуванні.
Діяльність центру спрямована на:

  • допомогу учням та випускникам у пошуках місця роботи своєї мрії, здобуття навичок кар’єрного росту;
  • формування кар’єрних компетенцій адаптації до сучасних вимог ринку праці ;
  • інформаційно-консультативну підтримку молоді у започаткуванні власної справи (формування підприємницьких компетенцій);
  • допомогу в профорієнтації учнів шкіл

Пропонуємо здобувачам освіти та випускникам:

  • вичерпну інформацію про підприємства міста, вакансії, місця для проходження практики та можливе працевлаштування;
  • допомогу в працевлаштуванні;
  • професійні та мотивуючі майстер-класи від успішних фахівців-практиків;
  • тренінги з розвитку особистісних, професійних, кар’єрних, підприємницьких компетенцій, профконсультації з питань складання резюме та особливостей проходження співбесіди з роботодавцями.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЦЕНТР КАР’ЄРИ ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це положення визначає порядок утворення, основні завдання, функції, права та засади фінансування центру кар’єри державного навчального закладу «Вінницький центр професійно-технічної освіти технологій та дизайну ( далі -закладу освіти).
1.2. Центр кар’єри (далі – Центр) є структурним підрозділом державного навчального закладу «Вінницький центр професійно-технічної освіти технологій та дизайну».
1.3. Діяльність Центру спрямована на популяризацію професійної (професійно-технічної) освіти, сприяння працевлаштуванню здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти, забезпечення реалізації права
випускників закладу освіти на працю, перше робоче місце, відстеження їх трудового шляху та кар’єрного зростання, сприяння у підвищенні їх кваліфікації та/або перепідготовці у разі потреби, а також координацію роботи закладу освіти з цих питань.
1.4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, нормативними документами закладу освіти,
рішеннями педагогічної ради, а також цим положенням.
1.4 Участь та взаємовідносини Центру з іншими зацікавленими установами та організаціями з питань реалізації його завдань регламентуються відповідними угодами.

2. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ЦЕНТРУ

2.1. Центр створюється у закладі освіти в межах встановленої чисельності працівників (штатного розпису).
2.2. Діяльність Центру забезпечує керівник, який призначається директором закладу освіти.
2.3.Структура Центру затверджується директором закладу освіти.
2.3. До діяльності Центру залучаються працівники закладу, представники Ради учнівського самоврядування, а також представники соціальних партнерів, роботодавців.

3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ

3.1 Популяризація серед дітей, молоді та дорослих робітничих професій та постійного професійного розвитку сучасних робітничих кадрів. Проведення профорієнтаційної роботи та організація щорічного набору учнів. Сприяння працевлаштуванню випускників закладу освіти.
3.2. Моніторинг працевлаштування випускників: Проведення постійного аналізу попиту і пропозиції на ринку праці, підготовку яких здійснює заклад освіти.
3.3 Налагодження співпраці з територіальними підрозділами Державної служби зайнятості населення, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, які можуть

бути потенційними роботодавцями для випускників закладу освіти.
3.4 Забезпечення координації дій з місцевими органами виконавчої влади, територіальними підрозділами Державної служби зайнятості населення, підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) що оптимального узгодження реальних потреб ринку праці та ринку освітніх послуг.
3.5 Інформування випускників про вакантні місця на підприємствах, в установах та організаціях, що відповідають їх професійній підготовці.
3.6 Здійснення спільно зі службою зайнятості населення моніторингу працевлаштування випускників за місцем їх проживання.
3.7 Організація та проведення виробничої практики.

4. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ЦЕНТРУ

4.1. Співпраця з потенційними роботодавцями і забезпечення оперативного заповнення вакансій.
4.2 Налагодження ділових стосунків закладу з місцевими органами виконавчої влади, територіальними підрозділами Державної служби зайнятості населення, підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) тощо з питань професійної підготовки та працевлаштування випускників.
4.3 Запровадження системи зворотного зв’язку між підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) і закладу для отримання об’єктивної оцінки якості професійної підготовки.
4.4 Вивчення динаміки попиту на кваліфікованих робітників на ринку праці, надання відповідних пропозицій керівництву закладу освіти.
4.5. Створення бази даних про випускників, що звернулися до Центру щодо працевлаштування, накопичення банку потенційних підприємств, установ та організацій (роботодавців) для випускників.
4.6. Надання інформації випускникам про вакантні місця роботи відповідно до їх професійної підготовки.

4.6 Організація роз’яснювальної роботи серед випускників щодо нормативно- правових актів з питань державного регулювання зайнятості та трудових відносин.
4.7. Надання консультацій випускникам з питань оформлення власного резюме та розміщення його на сайті закладу.
4.8. Організація зустрічей роботодавців з випускниками з питань можливості їх подальшого працевлаштування на конкретних підприємствах, в установах та організаціях, заходів щодо сприяння працевлаштуванню випускників (тренінги, дні кар’єри, круглі столи, семінари-практикуми, ярмарки вакансій, проведення зустрічей з кращими випускниками закладу тощо).
4.8. Здійснення моніторингу працевлаштування випускників та відстеження їх кар’єрного зростання.
4.9. Планування і координація роботи відповідальних осіб щодо організації зайнятості здобувачів освіти та випускників, які бажають працювати у вільний від навчання час.
4.10. Налагодження тісної співпраці з Радою учнівського самоврядування у вирішенні питань працевлаштування.
4.11 Щорічне інформування керівництва закладу та здобувачів освіти про проведену роботу шляхом розміщення звіту на сайті та інших інформаційних ресурсах.
4.12. Залучення підприємств, установ та організацій (роботодавців) до благодійної діяльності.
4.13. Здійснення пошуку місць проходження виробничої практики, пошук підприємств, установ та організацій, з якими заклад освіти буде мати змогу укласти договори на проходження виробничої практики.

5. СТРУКТУРА ЦЕНТРУ
5.1 Сектор інформаційної й рекламної діяльності;
5.2 Сектор з профорієнтаційної роботи;
5.3 Сектор виробничої практики, сприяння працевлаштуванню випускників та організації співпраці з роботодавцями.
5.4 Сектор консультування здобувачів освіти з питань планування професійної кар’єри.
5.5. Усі структурні підрозділи Центру керуються в своїй роботі цим Положенням.

6. КАДРОВИЙ СКЛАД ЦЕНТРУ

6.1. Керівник центру -заступник директора з НВР
6.2. Консультанти центру кар’єри: викладачі,майстри виробничого навчання, старший майстер
6.3.Методист
6.4. Практичний психолог;
6.5. Юрист.

7. ПОРЯДОК РОБОТИ ЦЕНТРУ

7.1. Працівники Центру забезпечують проведення заходів необхідними нормативними, законодавчими, методичними та інформаційно-довідковими матеріалами, складають графік занять, організовують роботу згідно з тематичним планом, ведуть облік. Проведення заходів здійснюється відповідно до затверджених планом заходів та за потребою.
7.2. При необхідності, до проведення занять можуть залучатися спеціалісти міського центру зайнятості, психологи, представники роботодавців, викладачі вищих навчальних закладів, юристи, тренери.
7.3. Відвідувати заходи центру можуть усі здобувані освіти закладу, які виявили бажання та потребують допомоги у вирішенні проблем зайнятості тощо.
7.4. Групи учасників заходів формуються з урахуванням наступних критеріїв: вік, курс, професія тощо.
7.5. Інформація про роботу Центру також може подаватися у формі оголошень та інформаційних повідомлень в процесі проведення різних масових заходів Центру та центрів зайнятості області. .

8. ПРАВА ЦЕНТРУ

8.1. Проводити засідання Центру та ініціювати засідання педагогічної ради з розгляду питань, що належать до компетенції Центру.
8.2. Отримувати інформацію, необхідну для здійснення завдань та функцій Центру.
8.3.Отримувати матеріально-технічне забезпечення, що дозволяє проводити діяльність на високому якісному рівні та відповідати тематичним планам заходів.
8.4.3алучати до роботи Центру спеціалістів територіальних підрозділів Державної служби зайнятості, психологів, соціальних педагогів, представників роботодавців, юристів, кар’єрних радників.
8.5. Координувати роботу керівників навчальних груп з питань організації працевлаштування та виробничої практики здобувачів освіти, а також профорієнтаційну роботу.

9. ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

9.1. Фінансування заходів Центру кар’єри щодо сприяння працевлаштуванню випускників (тренінги, сем’інари-практикумй, дні кар’єри, тренінги, тощо) здійснюється за рахунок коштів закладу на підставі кошторису затвердженого директором в установленому законодавством порядку а також інших джерел, не заборонених законодавством України.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ДНЗ «Вінницький ЦПТО ТД»

______________Галина ДАЦИШИНА

ПЛАН РОБОТИ

ЦЕНТРУ КАР’ЄРИ

ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ»

НА 2023 РІК

Найменування заходу Термін виконання Відповідальний за виконання
1 Дослідження ринку праці та ринку освітніх послуг Постійно Заст. директора

з НР, НВР,

старший майстер

2 Створення і поповнення банку потенційних підприємств, організації, установ для організації виробничої практики учнів та працевлаштування випускників Постійно Заст. директора

з НВР,

старший майстер

3 Анкетування роботодавців щодо дослідження якості підготовки випускників навчального закладу Листопад

2023 р.

Заст. директора

з НВР,

старший майстер

4 Збір, обробка та внесення до бази даних про вакансії робочих місць для випускників на підприємствах, організаціях, установах Упродовж року Заст. директора

з НВР,

старший майстер

5 Співпраця з центром зайнятості щодо здійснення консультативної підтримки, інформування учнів і випускників про вакантні місця на підприємствах, організаціях установах Упродовж року Заст. директора

з НВР,

старший майстер

6 Проведення уроку «Підготовка резюме» для випускників гр.№ 21,22, 25, 26, 28, 31,32 Травень Консультант-викладач української мови
7 Участь у ярмарку професій Грудень

2023 р.

Заст. директора

з НВР,

старший майстер

8 Проведення бесід з учнями випускних груп щодо майбутнього працевлаштування Січень-червень Старший майстер
9 Анкетування випускників шкіл міста та району

Січень-травень

Заст. дир. з НВР,

Педпрацівники

10 Бесіди з випускниками шкіл: «Моя професія – моє майбутнє»

Січень-травень

Педпрацівники

11 Зустріч учнів із підприємцями, випускниками навчального закладу Упродовж року Заступник директора з НВР,

старший майстер

12 Проведення днів відкритих дверей Березень-

травень

Заст. дир. з НВР

Заст. дир. з ВР

13 Екскурсії на підприємства, організації міста та району Вересень Заст. дир. з НВР,

старший майстер

14 Конкурси, тренінги, спортивні змагання, виставки, науково-практичні конференції, семінари, круглі столи, майстер- класи з питань профорієнтації професій Упродовж року Заст. директора

З НВР

15 Проведення тижнів професій Грудень-квітень Заст. директора
16 Захист учнівських проектів «Учень року» Грудень

2021р.

Заст. директора

З НВЧ

17 Індивідуальні та групові консультації для учнів та роботодавців Упродовж року Практичний психолог
18 Індивідуальні консультації батькам Упродовж року Заст. директора

З НВР

19 Практичні заняття з випускниками з питань:

1. Як написати резюме;

2. Як поводити себе на співбесіді при працевлаштуванні

3. Поради щодо адаптації на першому робочому місці

Упродовж року Заст. директора

З НВР

20 Презентації театру мод «Подільські фантазії» Упродовж року Заст. директора

З НР

21 Проведення он-лайн конкурсів професійної майстерності Упродовж року Заст. директора

З НР

22 Розміщення відео з майстер-класами в соціальних мережах Упродовж року Заст. директора

З НР

23 Підготовка відео-презентацій професій Упродовж року Заст. директора

З НР

24 Профорієнтаційна робота через засоби масової інформації (сайт навчального закладу, місцеве телебачення, періодичні видання, соціальні мережі тощо) Упродовж року Заст. директора

З НВР та НР

25 Висвітлення діяльності Центру в засобах масової інформації, у фейсбуці, на сайті навчального закладу Постійно Заст. директора

З НВР

ЦІКАВО ЗНАТИ

33

3

Soft Skills


Професійні базові соціальні навички (Soft Skills – з англ. “м’які навички”) –це навички, яким зазвичай не навчають в школі та в університеті, але вони за даними міжнародних досліджень складають до 80% усішності людини. Це комунікабельність, лідерські навички, вміння працювати в команді, критичне мислення,тайм-менеджмент, стресостійкість та багато інших.

3

Поділитися: