Учнівське самоврядування

Важливу роль в організації навчально-виховного процесу відіграють органи учнівського самоуправління: Рада учнівського самоврядування, старостат, Рада гуртожитку. Організована робота щодо профілактики та попередження злочинів та правопорушень.З цією метою проводиться індивідуальна робота з учнями із неблагонадійних сімей. За останні роки навчальний заклад відвідали та провели з учнями бесіди, зустрічі працівники правоохоронних органів, ДАІ, прокуратури, податкової служби. В центрі працює штаб з профілактики правопорушень.

Керівниками груп та Радою учнівського самоврядування ведеться облік пропусків занять та відповідна робота щодо зниження відсотка пропусків без поважних причин. Динаміка пропусків занять за останні роки показує позитивні результати роботи колективу. Стан відвідування – 90-92%.

Рада учнівського самоврядування здійснює контроль призначення стипендії здобувачам освіти відповідно до середнього балу успішності та дотримання адміністративних вимог.

ПОЛОЖЕННЯ

про призначення і виплату стипендій

учням державного навчального закладу «Вінницький центр професійно-технічної освіти технологій та дизайну»

І. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

1.1.Дане положення розроблено відповідно до Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050), постанов Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1047 «Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017р. №918), від 23 листопада 2016 р. № 975 «Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти».

1.2. Дія цього Положення поширюється на учнів денної форми навчання державного навчального закладу «Вінницький центр професійно-технічної освіти технологій та дизайну»(надалі по тексту – Центру), які навчаються за державним (регіональним) замовленням за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та коштів міського бюджету.

1.3. Учням, які навчаються згідно з угодами (договорами), укладеними між Центру та фізичними, юридичними особами, стипендія може виплачуватися за рахунок коштів цих осіб, якщо це передбачено умовами укладеної угоди (договору).

Особам, які навчалися згідно із зазначеними угодами (договорами) і в установленому порядку переведені (поновлені) на навчання за державним (регіональним) замовленням за денною формою навчання (з відривом від виробництва) в межах Центру або до іншого навчального закладу, призначення і виплата стипендій здійснюються відповідно до цього Положення, а саме:

академічної – з місяця, що настає за датою переведення (поновлення) особи на навчання відповідно до наказу керівника Центру;

соціальної – за процедурою та у строки, визначені цим Положенням.

1.4. Особам, зазначеним у пункті 1.2. цього Положення,призначаються такі стипендії:

– академічні – за результатами навчання учнів у Центрі, в тому числі за результатами семестрового середнього балу, який визначається на підставі успішності учня з кожної навчальної дисципліни, виробничого навчання та практики, результатів кваліфікаційного іспиту тощо, які в останньому семестрі, відповідно до навчальних планів, передбачили оцінювання;

– соціальні – на підставі законів, що встановлюють державні пільги і гарантії щодо призначення соціальних стипендій для окремих категорій громадян.

1.5. Для вирішення питань щодо призначення та позбавлення академічної або соціальної стипендії (у тому числі спірних) учням, заохочення кращих з них за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій діяльності наказом директора Центру утворюється стипендіальна комісія.

До складу стипендіальної комісії входять директор Центру, головний бухгалтер, заступник директора з навчально-виховної роботи, соціальний педагог, старший майстер, юрисконсульт, представники органу учнівського самоврядування (кількість осіб, які представляють у стипендіальній комісії органи учнівського самоврядування (первинних профспілкових організацій учнів), які навчаються, повинна становити не менше 50% складу стипендіальної комісії).

У своїй роботі стипендіальна комісія Центру керується законами та іншими нормативно-правовими актами, які визначають права і обов’язки учнів, цим Положенням та Статутом училища.

Рішення стипендіальної комісії про призначення стипендії оформлюються у вигляді протоколу та реєстру встановленої училищем форми.

За поданням стипендіальної комісії керівник училища затверджує реєстр осіб, яким призначаються стипендії, в разі, коли рішення стипендіальної комісії не суперечить вимогам законодавства та правилам призначення стипендій, що затверджені цим Положенням.

1.6. Стипендії виплачуються один раз на місяць.

1.7. З метою підвищення життєвого рівня та заохочення за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності Центру має право надавати матеріальну допомогу та заохочення учням, які навчаються за державним (регіональним) замовленням за денною формою навчання (з відривом від виробництва) за рахунок коштів, передбачених у кошторисі училища, затвердженому у встановленому порядку.

Порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення, розробляється Центром та затверджується його вченою (педагогічною) радою.

Стипендіальна комісія приймає рішення щодо надання матеріальної допомоги та заохочення окремо щодо кожного учня і кожної виплати.

ІІ. ПРИЗНАЧЕННЯ СТИПЕНДІЙ

2.1.Державний навчальний заклад «Вінницький центр професійно-технічної освіти технологій та дизайну» у межах коштів, передбачених для виплати стипендії, вирішує питання про першочергове призначення академічних та соціальних стипендій учням:

1) з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа, а також учням, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків;

2) з числа осіб, які згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» мають пільги під час призначення стипендії;

3) з малозабезпечених сімей (за умови отримання відповідної державної допомоги згідно із законодавством);

4) які є дітьми-інвалідами та інвалідами I-III групи;

5) які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності не нижчий ніж 7 за дванадцятибальною шкалою оцінювання;

6) які відповідно до статті 5 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» мають право на призначення соціальних стипендій;

7) яким Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти» гарантується призначення соціальної стипендії.

2.2. У разі коли учні училища мають право на призначення соціальної та академічної стипендій, за їх вільним вибором, зазначеним у письмовому зверненні до стипендіальної комісії, призначається тільки один вид стипендії, яку учень отримуватиме протягом наступного навчального семестру.

2.3. Учням, які одночасно мають право на призначення кількох академічних стипендій, академічна стипендія призначається за вільним вибором учня (відповідно до заяви, яка подається до стипендіальної комісії учнем училища), якщо інше не передбачено законодавством.

ІІІ. ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ ТА РОЗМІРИ АКАДЕМІЧНИХ СТИПЕНДІЙ

3.1.Академічними стипендіями є:

1) стипендії засновані Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України (в тому числі іменні), розміри та порядок призначення яких визначаються окремими нормативними актами;

2) мінімальні ординарні (звичайні) академічні стипендії;

3) стипендії у підвищеному розмірі;

4) іменні або персональні стипендії навчального закладу.

3.2.Академічні стипендії, зазначені у підпунктах 2-4 пункту 3.1. даного Положення, призначаються з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, на період до визначення результатів наступного семестрового контролю.

3.3. Академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається:

– учням, які за результатами семестрового контролю мають хоча б з одного навчального предмета (дисципліни) менше ніж 10 балів та середній бал успішності не нижчий ніж 7 за дванадцятибальною шкалою оцінювання;

– учням з першого року навчання до першого семестрового контролю.

Дія цього пункту не поширюється на учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також на учнів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків.

Розмір мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії для учнів державного навчального закладу «Вінницький центр професійно-технічної освіти технологій та дизайну»становить490 гривень на місяць.

3.4. У разі, коли за результатами навчання успішність учня становить 10-12 балів за дванадцятибальною шкалою оцінювання з кожного навчального предмета (дисципліни), отриманих під час семестрового контролю, розмір академічної стипендії, призначеної такій особі, збільшується на 45,5 відсотка і складає 713 гривень на місяць.

3.5. За особливі успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній або дослідницькій діяльності учням за поданням стипендіальної комісії училища можуть призначатися іменні або персональні стипендії навчального закладу, виплата яких здійснюється у межах коштів, передбачених для виплати стипендій, відповідно до положення про іменні або персональні стипендії навчального закладу, що затверджується керівником.

Розмір іменної або персональної стипендії училища підвищується порівняно з призначеною згідно з пунктом 3.4. цього Положення на 65 гривеньі становить 778 гривень на місяць.

3.6. Учням ПТНЗ, які є інвалідами по зору і слуху, розмір стипендії, призначеної згідно з пунктами 3.3., 3.4. і 3.5. цього Положення, збільшується на 50 відсотків і становить 735 гривні, 1070 гривень і 1167 гривні відповідно.

IV. ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ ТА РОЗМІРИ СОЦІАЛЬНИХ СТИПЕНДІЙ

4.1. Право на призначення соціальних стипендій мають учні державного навчального закладу «Вінницький центр професійно-технічної освіти технологій та дизайну», зазначені у підпунктах 1-4, 6 і 7 пункту 2.1. цього Положення. Учні, які вперше претендують або поновлюють право на призначення соціальної стипендії, подають стипендіальній комісії документи, що підтверджують їх право на отримання пільг та гарантій на стипендіальне забезпечення згідно з нормативно-правовими актами.

Стипендіальна комісія протягом трьох робочих днів приймає рішення щодо призначення соціальної стипендії.

4.2. Розмір соціальної стипендії для учнів училища з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, а також учнів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків – 1180 гривень на місяць.

4.3. Розмір соціальної стипендії для учнів училища, зазначених у підпунктах 2-4, 6 і 7 пункту 2.1. цього Положення, що мають право на призначення соціальних стипендій на підставі нормативно-правових актів, якими встановлені державні пільги і гарантії для окремих категорій громадян, складає 450 гривень на місяць.

4.4. У разі, коли за результатами навчання успішність учня, зазначеного в підпункті 1 пункту 2.1. Положення становить 10-12 балів за дванадцятибальною шкалою оцінювання з кожного навчального предмета (дисципліни), отриманих під час семестрового контролю, розмір стипендії, призначеної такій особі, збільшується на 45,5 відсотка і складає 1717 гривень на місяць.

4.5. Учням, які згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» мають пільги під час призначення стипендії, за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, виплачується додаткова соціальна стипендія у сумі130 гривень.

4.6.Учням, які відповідно до наказу керівника Центру поновлені на навчання за державним (регіональним) замовленням, у разі наявності права на призначення соціальної стипендії така стипендія призначається за процедурою та у строки, визначені цим Положенням.

V. ПРИЗНАЧЕННЯ І ВИПЛАТА АКАДЕМІЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ СТИПЕНДІЙ В ОКРЕМИХ ВИПАДКАХ

5.1. У разі коли строк закінчення навчання учня училища, який отримує академічну або соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або стипендіат вибуває з навчального закладу до закінчення строку навчання, йому виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць навчання.

5.2. У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, учень училища отримує академічну або соціальну стипендію у призначеному йому розмірі.

5.3. На час проходження практики або провадження іншої трудової діяльності з дозволу навчального закладу стипендіат зберігає право на отримання стипендії.

5.4. Учням, які навчалися за державним (регіональним) замовленням і поновили навчання за таким замовленням після академічної відпустки, академічна стипендія призначається у розмірі, який встановлюється учню згідно з цим Положенням за результатами останнього (до перерви у навчанні) семестрового контролю.

Уразі, коли дата поновлення до складу учнів не збігається з початком місяця, стипендія виплачується з місяця, що настає після зарахування такої особи відповідно до наказу директора Центру.

5.5. Учням Центру, які забезпечуються безоплатним триразовим харчуванням, розмір ординарної (звичайної) академічної стипендії, призначеної згідно з пунктами 3.3., 3.4. і 3.5. цього Положення, зменшується на 50 відсотків, а тим учням, що забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням, – на 20 відсотків.

Дія цього пункту не поширюється на учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також на учнів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків.

5.6. У разі коли учень училища має право на безоплатне харчування, але навчальний заклад не має змоги його забезпечити, особі виплачується академічна або соціальна стипендія без зменшення її розміру.

5.7.Стипендіатам, які мають дітей віком до трьох років і продовжують навчання за денною формою (з відривом від виробництва), виплачуються щомісячна грошова допомога, передбачена законодавством, і стипендія, призначена згідно з цим Положенням.

VI. ВИПАДКИ НЕ ПРИЗНАЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ СТИПЕНДІЇ

6.1. Академічна стипендія не призначається учням:

1) які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності нижчий ніж 7 за дванадцятибальною шкалою оцінювання;

2) які неатестовані хоча б з одного предмета, виробничого навчання, виробничої практики;

3) які мають за семестр більше 50% пропусків навчальних занять не підтверджених довідками закладів охорони здоров’я.

6.2. Не призначення (позбавлення) стипендії учням, визначеним згідно пункту 6.1. цього Положення відбувається за поданням стипендіальної комісії шляхом формування реєстру осіб, яким не призначена стипендія.

VIІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Зміни та доповнення до даного Положення вносяться при змінах чинного законодавства що стосуються стипендіального забезпечення учнів професійно-технічних навчальних закладів в порядку передбаченому для затвердження цього Положення.

7.2. Дане Положення доводиться до відома учнів та батьків на групових та батьківських зборах, шляхом оприлюднення на інформаційних стендах та електронному ресурсі Центру.

ПОЛОЖЕННЯ

про надання матеріальної допомоги та матеріального заохочення

учням державного навчального закладу «Вінницький центр професійно-технічної освіти технологій та дизайну»

  1. Загальні положення

1.1. Дане Положення розроблено відповідно до Порядку призначення та виплат стипендій, затвердженого постановою КМУ №882 від 12 липня 2004р.( в редакції постанови КМУ №1050 від 28.12.2016р.) та постанови КМУ №226 від 5 квітня 1994 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами), постановою КМУ від 28 грудня 2016р. №1047 «Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах» (в редакції постанови КМУ від 8 листопада 2017р. №918).

1.2. Дія цього Положення поширюється на учнів денної форми навчання державного навчального закладу «Вінницький центр професійно-технічної освіти технологій та дизайну» (надалі по тексту – Центр), які навчаються за державним (регіональним) замовленням за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та коштів міського бюджету.

1.3. Для вирішення питань щодо надання матеріальної допомоги учням, заохочення кращих з них за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності наказом директора училища утворюється стипендіальна комісія.

1.4. До складу стипендіальної комісії входять директор « назва закладу», головний бухгалтер, заступники директора з навчально-виробничої, навчально-методичної та навчально-виховної роботи, представники органів учнівського самоврядування (первинних профспілкових організацій учнів). При цьому кількість осіб, які представляють у стипендіальній комісії органи учнівського самоврядування (первинних профспілкових організацій учнів), які навчаються, повинна становити не менше 50% складу стипендіальної комісії.

1.5. У своїй роботі стипендіальна комісія керується законами та іншими нормативно-правовими актами, що визначають права і обов’язки учнів, цим Положенням та Статутом училища.

1.6. З метою підвищення життєвого рівня та заохочення за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності училище має право надавати матеріальну допомогу та заохочення учням, які навчаються за державним (регіональним) замовленням за денною формою навчання (з відривом від виробництва) за рахунок коштів, передбачених у кошторисі училища, затвердженого у встановленому порядку.

1.7. Стипендіальна комісія приймає рішення щодо надання матеріальної допомоги та заохочення окремо щодо кожної особи і кожної виплати.

1.8. За поданням стипендіальної комісії директор училища затверджує реєстр осіб, яким призначаються матеріальна допомога та матеріальне заохочення в разі, коли рішення стипендіальної комісії не суперечить вимогам законодавства та правилам призначення, що затверджені цим Положенням.

1.9. Надання матеріальної допомоги та матеріального заохочення здійснюється не частіше одного разу в квартал (крім випадків передбачених розділом 3 даного Положення), за відповідним наказом директора училища, виходячи із рішення стипендіальної комісії, за поданням класного керівника, майстра виробничого навчання або батьківського комітету групи, де навчається учень, та в межах, коштів стипендіального фонду, передбачених у кошторисі училища, затвердженого у встановленому порядку.

  1. Надання матеріальної допомоги

2.1. Матеріальна допомога виплачується в розмірі не більше однієї мінімальної академічної стипендії (490 грн.) учням:

– з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також учням, які у період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків;

– у разі важкої хвороби чи травми, за наявності довідки про стан здоров’я.

2.2. Матеріальна допомога виплачується в розмірі не більше однієї мінімальної соціальної стипендії (450,00 грн.), (крім учнів зазначених в п.2.1. даного Положення) учням:

– які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» мають пільги під час призначення стипендії;

– з малозабезпечених сімей (за умови отримання відповідної державної допомоги згідно із законодавством);

– які є дітьми-інвалідами та інвалідами I-III групи;

– батьки яких є учасниками бойових дій у ході антитерористичних операцій;

– один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту;

– які зареєстровані, як внутрішньо переміщені особи;

– з багатодітних сімей;

– які виховуються матерямиодиначками.

2.3. Розмір матеріальної допомоги призначається в кожному окремому випадку рішенням стипендіальної комісії за наявністю письмової заяви учня, що потребує матеріальної допомоги, і акту обстеження матеріальних умов заявника.

2.4. Для обстеження матеріальних умов заявника створюється комісія, до якої входять майстри виробничого навчання, класні керівники, практичний психолог, соціальний педагог та представники учнівського самоврядування.

2.5. Рішення про надання матеріальної допомоги оформлюється наказом директора училища.

  1. Надання матеріальної допомоги в окремих випадках

3.1. Учням, з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також учням, які у період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків, один раз на рік надається матеріальна допомога за рахунок стипендіального фонду, у розмірі не менше як 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8*17,00 грн.=136,00 грн.).

3.2. Учням, які навчалися за державним (регіональним) замовленням і перебувають в академічній відпустці за медичними показаннями відповідно до наказу директора училища, в межах коштів, стипендіального фонду, передбачених у кошторисі училища, затвердженого у встановленому порядку, щомісяця виплачується допомога у розмірі 50 відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії (245,00 грн., або для учнів-відмінників – 357,00 грн.).

Учням, з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також особам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, допомога виплачується у розмірі соціальної стипендії, яку вони отримували до початку академічної відпустки за медичними показаннями (1180,00 грн., або для учнів-відмінників – 1717,00грн.).

Зазначеним у цьому пункті учням, які хворіють на туберкульоз, допомога виплачується протягом 10 місяців з дня настання тимчасової непрацездатності у подвійному розмірі.

4.Надання матеріального заохочення

4.1. Матеріальне заохочення виплачується в розмірі не більше однієї мінімальної академічної стипендії (490,00 грн.) учням:

– за особливі успіхи в навчанні та зразкову поведінку;

– за особливі успіхи в оволодінні обраною професією;

за особливі успіхи у науковій та дослідницькій діяльності;

– за перемоги у міських, регіональних чи республіканських конкурсах професійної майстерності;

– за перемоги в оглядах художньої самодіяльності;

– за перемоги в міських, обласних, республіканських чи міжнародних предметних олімпіадах і конкурсах;

– за перемоги у міських, обласних, республіканських чи міжнародних змаганнях та спартакіадах;

– за активну участь у громадському, позаурочному житті училища, волонтерському русі.

4.2. Розмір матеріального заохочення учням обґрунтовується вагомістю досягнутого результату та особистим внеском у піднятті рейтингу Центру.

5. Прикінцеві положення

5.1. Зміни та доповнення до даного Положення вносяться при змінах чинного законодавства, що стосуються матеріального забезпечення та заохочення учнів професійно-технічних навчальних закладів.

5.2. Контроль за достовірністю відомостей, що містяться у поданих учнем документах, для отримання матеріальної допомоги та матеріального заохочення покладається на директора Центру.

5.3. Виплата матеріальної допомоги та матеріального заохочення здійснюється, в межах коштів, стипендіального фонду, передбачених у кошторисі училища, затвердженого у встановленому порядку.

5.4. Дане Положення доводиться до відома учнів та батьків на групових та батьківських зборах, шляхом оприлюднення на інформаційних стендах та училищному електронному ресурсі.

Поділитися: