Статут закладу

 1. Загальні положення

1.1. ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ВІННИЦЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ» (далі -Центр) є підпорядкованим Міністерству освіти і науки України державним закладом третього (вищого) рівня професійної (професійно-технічної) освіти, що забезпечує реалізацію права громадян на здобуття високого рівня робітничих кваліфікацій з одночасним здобуттям профільної середньої освіти та/або за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст».

Центр здійснює первинну професійну підготовку робітників високого рівня кваліфікації з технологічно складних, наукоємних професій за освітньо-кваліфікаційними рівнями «кваліфікований робітник» та/або «молодший спеціаліст» з числа випускників закладів базової та повної загальної середньої освіти, а також загальноосвітню підготовку, професійне (професійно-технічне) навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації працюючих робітників і незайнятого населення.

Центр може здійснювати допрофесійну підготовку учнів закладів загальної середньої освіти, впроваджувати діяльність щодо розвитку здібностей молоді та поглиблення знань з окремих навчальних предметів професійного спрямування.

Повне найменування українською мовою:

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ВІННИЦЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ».

Скорочене найменування українською мовою: ДНЗ «ВІННИЦЬКИЙ ЦПТО ТД». Організаційно-правова форма: державна організація (установа, заклад).

1.2. Відповідно до спільного наказу Вінницького обласного управління профтехосвіти та Вінницького обласного управління побутового
обслуговування населення від 20.08.1980 № 251 «Про відкриття в м. Вінниця технічного училища» на виробничій базі Вінницького обласного управління побутового обслуговування населення відкрито Технічне училище № З м. Вінниця, яке згідно із наказом Вінницького обласного управління профтехосвіти від 10.08.1984 № 264 «Про реорганізацію профтехучилищ Вінницької області» реорганізовано та перейменовано на Середнє професійно-технічне училище № 15 м. Вінниця, що у відповідності до наказу управління народної освіти Вінницького облвиконкому від 07.06.1989 № 443 щодо реорганізації всіх СПТУ у ПТУ реорганізовано та перейменовано в Професійно-технічне училище № 15 м. Вінниця.

Згідно із наказом Міністерства освіти і науки України від 27.12.2002 № 756 «Про вдосконалення мережі професійно-технічних навчальних закладів Вінницької області» з 1 січня 2003 року Професійно-технічне училище № 15 м. Вінниця реорганізовано у Вінницький професійний ліцей сфери послуг, що наказом Міністерства освіти і науки України від 05.09.2006 № 642 «Про вдосконалення мережі професійно-технічних навчальних закладів Вінницької

установах, організаціях;

ж) здійснення професійного (професійно-технічного) навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації працюючих робітників та незайнятого населення;

з) організація виробничого навчання здобувачів освіти на підприємствах, в установах, організаціях;

и) забезпечення заходів з охорони праці та безпеки життєдіяльності здобувачів освіти, працівників;

і) матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу;

ї) визначення структури і штатного розпису Центру з урахуванням встановленого фонду заробітної плати;

й) забезпечення якості освітньої діяльності здобувачів освіти;

к) видача документів про освіту встановленого зразка.

 • Центр надає платні освітні та інші послуги, визначені відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796, та пов’язані з його основною статутною діяльністю, у тому числі за видами економічної діяльності згідно з Національним класифікатором України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності».
 • Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Указами Президента України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 р. № 1240, Положенням про ступеневу професійно-технічну освіту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 1999 р. № 956, Порядком надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 1999 р. № 992, Положенням про вище професійне училище та центр професійно-технічної освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 20 червня 2000 р. № 225, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24 липня 2000 р. за № 442/4663, Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30 травня 2006 р. № 419, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 червня 2006 р. № 711/12585, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Статутом.
 • Статут Центру розроблено відповідно до вимог нормативно-правових актів, зазначених у пункті 1.7 розділу 1 Статуту та відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Земельного кодексу України, Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України, Кодексу законів про працю України, інших актів законодавства та погоджено на загальних зборах колективу.

1.9. Центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки, місцевий державний орган, до сфери управління якого належить Центр, відповідно до повноважень, визначених актами законодавства України здійснюють контроль за дотриманням вимог законодавства і Статуту та приймають відповідні рішення в разі їх порушень. Трудовий розпорядок у Центрі визначається правилами внутрішнього розпорядку, розробленими відповідно до законодавства та затвердженими в установленому порядку.

1.10. Акредитований Центр може присвоювати випускникам, які завершили повний курс навчання на третьому (вищому) рівні професійної
(професійно-технічної) освіти, як високий рівень робітничої кваліфікації (розряд, клас, категорію), так і освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст». Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» може здійснюватися тільки за напрямами, за якими проводиться підготовка робітників високого рівня кваліфікації.

 1. Цивільна правоздатність Центру
 • Цивільні права та обов’язки Центру виникають з моменту його створення і припиняються з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про його припинення.
 • Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби, штамп, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.
 • Центр несе відповідальність перед особою, державою, суспільством за виконання функцій і завдань, що покладені на нього, життя і здоров’я здобувачів освіти, працівників Центру під час освітнього процесу, за порушення їх прав та інше, що передбачено законодавством.
 • Центр може мати філії, відділення, навчально-виробничі, соціально-культурні, спортивно-оздоровчі, інші підрозділи, а також для здійснення статутної діяльності, на договірних засадах може об’єднуватися з іншими юридичними особами, створюючи освітні, освітньо-виробничі та інші об’єднання, кожен із учасників якого зберігає статус юридичної особи.
 • Центр здійснює освітню діяльність у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, пов’язану з підготовкою кваліфікованих робітників, молодших спеціалістів та наданням інших освітніх послуг, після отримання ліцензії. Ліцензія на провадження освітньої діяльності закладів освіти видається на підставі виконання Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. №1187.
 • З метою сприяння розвитку навчально-матеріальної та соціально-побутової бази, забезпечення професійно-практичної підготовки, вирішення соціальних та інших питань працівників, здобувачів освіти Центр має право укладати договори, у тому числі із підприємствами, установами, організаціями та іншими суб’єктами господарювання.
 • Центр забезпечує на своєму веб-сайті відкритий доступ до документів та інформації, визначених законодавством, а саме до: статуту, ліцензії на провадження освітньої діяльності, сертифікатів про акредитацію, інформації про кадровий склад, інше.
 1. Освітній процес

3.1. Освітній процес у Центрі – це система методичних і педагогічних заходів, спрямованих на розвиток особистості шляхом формування та
застосування її компетентностей відповідно до стандартів професійної (професійно-технічної) освіти та встановлених вимог.

Освітній процес у Центрі ґрунтується на принципах гуманістичної особистісно орієнтованої педагогіки, демократизму, незалежності від політичних, громадських, релігійних об’єднань, спільній діяльності педагогічних працівників, здобувачів освіти, батьків, колективів підприємств, установ та організацій, може включати природничо-математичну, гуманітарну, фізичну, загальнотехнічну (загальнопрофесійну), професійно-теоретичну, професійно-практичну підготовку, а також виховну роботу зі здобувачами освіти.

 • Освітній процес у Центрі здійснюється відповідно до вимог нормативно-правових актів, зазначених у пунктах 1.7, 1.8 розділу 1 Статуту.
 • Первинна професійна підготовка, професійне (професійно-технічне навчання), перепідготовка та підвищення кваліфікації осіб за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» здійснюється за професіями, визначеними Центром згідно з Державним переліком професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 р. №1117, Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» та відповідно до отриманих ліцензій для провадження діяльності з надання освітніх послуг.
 • Зміст освітнього процесу та термін здобуття освіти в Центрі за конкретними професіями (спеціальностями) визначаються освітніми програмами (робочими навчальними планами), які розроблені Центром спільно з підприємствами-замовниками робітничих кадрів на основі типових освітніх програм (типових навчальних планів), а також відповідно до вимог Державного стандарту професійно-технічної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. № 1135.Розроблені Центром освітні програми (робочі навчальні плани) затверджуються у встановленому порядку.

3.5. Здобуття професійної (професійно-технічної) освіти у Центрі може здійснюватися за інституційною, індивідуальною, дуальною формами здобуття освіти з відривом і без відриву від виробництва та за індивідуальними навчальними планами.

Центр самостійно обирає форми та методи організації навчально-виробничого процесу, а педагогічні працівники самостійно, з урахуванням положень загальної педагогіки, визначають засоби і методи здобуття освіти та виховання здобувачів освіти, а також, поряд з уроками практикуються лекційні та семінарські заняття, співбесіди, практикуми, самостійні дослідні та лабораторно-практичні роботи, курси на основі інформаційних технологій, інші форми активного оволодіння знаннями, уміннями та навичками.

Усі форми професійно-практичної підготовки здобувачів освіти Центру здійснюються у тісному поєднанні з виготовленням корисної продукції, товарів широкого вжитку, наданням послуг, що оплачуються згідно із законодавством.

3.6. Центр забезпечує здобуття учнями професійної (професійно-технічної) освіти на основі базової середньої освіти з одночасним здобуттям профільної середньої освіти та отриманням документа про повну загальну середню освіту.

Учні, які за станом здоров’я, сімейними обставинами, а також з інших поважних причин не можуть одночасно із набуттям професії здобувати повну загальну середню освіту або не мають базової середньої освіти, а також ті, які потребують соціальної допомоги і реабілітації, можуть здобувати лише робітничу кваліфікацію з урахуванням медичних показань і протипоказань для наступної трудової діяльності. Обрання форм і методів освітньої діяльності проводиться згідно з висновками спеціалістів медико-соціальної експертної комісії.

У Центрі може здійснюватись допрофесійна підготовка та профільне навчання учнів закладів загальної середньої освіти, починаючи з 9 класу вони можуть поєднувати здобуття повної загальної середньої освіти з допрофесійною підготовкою та профільним навчанням у Центрі.

3.7. Прийом громадян на здобуття освіти у Центрі здійснюється згідно з правилами прийому, розробленими Центром на основі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 №499, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 р. за № 823/23355, відповідно до вимог державного замовлення та/або регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів та договорів із юридичними і фізичними особами в межах ліцензованого обсягу.

На третій (вищий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти зараховуються на основі конкурсного відбору особи з числа кращих щодо оволодіння професією, учні, які здобули другий (базовий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти та мають повну загальну середню освіту. Також, на третій (вищий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти можуть прийматися випускники інших закладів професійної (професійно-технічної) освіти, працюючі робітники, особи з числа незайнятого населення, які здобули другий (базовий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти та мають належний рівень кваліфікації з відповідної професії, повну загальну середню освіту та витримали конкурсний відбір. Особи, які виявили бажання здобувати третій (вищий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти, подають директору Центру відповідну заяву.

Директор Центру з метою проведення конкурсного відбору осіб для здобуття освіти на третьому вищому рівні професійної (професійно-технічної освіти) створює конкурсну комісію та визначає порядок її роботи. Конкурсний відбір осіб на третій (вищий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти для здобуття високого рівня кваліфікації за робітничими професіями здійснюється за критеріями, що визначаються Центром за погодженням із місцевим державним органом, до сфери управління якого належить Центр, в основі яких мають бути здібність, старанність та результати здобуття освіти на другому (базовому) рівні професійної (професійно-технічної) освіти.

Результати конкурсного відбору оформляються протоколом конкурсної комісії і затверджуються наказом директора Центру.

Зарахування осіб на навчання на третьому (вищому) рівні професійної (професійно-технічної) освіти для здобуття високого рівня кваліфікації за робітничими професіями здійснюється без надання вступником сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

Прийом осіб на третій (вищий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» здійснюється відповідно до умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації здійснюється шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

3.8. Навчальний рік в Центрі розпочинається 1 вересня і завершується в терміни, встановлені робочими навчальними планами.

Для деяких категорій здобувачів освіти, а також під час організації перепідготовки робітників і підвищення їх кваліфікації, заняття розпочинаються з урахуванням укомплектування навчальних груп, або в терміни, погоджені із замовниками кадрів.

Відповідно до вимог типових навчальних планів, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки для учнів Центру, тривалість навчання яких перевищує 10 місяців, встановлюються щорічні канікули загальною тривалістю 11 тижнів (як правило, 2-у зимовий та 9 – у літній періоди), для учнів, які навчаються 10 місяців, встановлюються канікули 2 тижні – у зимовий період.

3.9. Навчальний час здобувача освіти визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання освітніх програм професійної (професійно-технічної) освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

а) академічна година тривалістю 45 хвилин;

б) урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

в) навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

г) навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;

ґ) навчальний семестр, тривалість якого визначається навчальним планом;

д) навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.
Навчальний (робочий) час здобувачів освіти у період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно із законодавством.

Навчальні групи теоретичної підготовки в Центрі комплектуються чисельністю не більше як 30 осіб, а на третьому (вищому) рівні професійної (професійно-технічної) освіти – не менше 12 осіб.

Виробниче навчання проводиться у навчальних групах чисельністю не менше як 12 осіб, на третьому (вищому) рівні професійної (професійно-технічної) освіти – не менше 6 осіб.

У разі організації професійної підготовки, професійного (професійно-технічного) навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників понад державне замовлення та/або регіональне замовлення, що здійснюється за договорами з юридичними та фізичними особами, Центр може за погодженням із замовником робітничих кадрів встановлювати чисельність здобувачів освіти у навчальних групах, нижчу за нормативну.

3.11. Визначення навчальних досягнень здобувачів освіти Центру здійснюється за критеріями 12-бальної шкали оцінювання навчальних
досягнень учнів, слухачів у загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах та заносяться до журналів обліку теоретичного і
виробничого навчання. Відвідування занять у Центрі здобувачами освіти є обов’язковим.

3.12. Перелік форм контролю знань, умінь і навичок здобувачів освіти та критерії їх кваліфікаційної атестації встановлюються робочими навчальними планами.

З метою визначення рівня професійної підготовленості здобувачів освіти на окремих етапах професійно-практичної підготовки проводиться проміжна кваліфікаційна атестація, за наслідками якої присвоюється відповідна робітнича кваліфікація (розряд, клас, категорія).

3.13. Здобуття освіти в Центрі завершується державною кваліфікаційною атестацією. Державна кваліфікаційна атестація та присвоєння кваліфікації здійснюється відповідно до Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту, затвердженого спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства освіти України від 31.12.1998 №201/469, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 1 березня 1999 р. за №124/3417.

До складання державної кваліфікаційної атестації допускаються здобувані освіти, які опанували повний курс і мають навчальні досягнення не нижче 4 балів з професійно-практичної підготовки та усіх навчальних предметів, що входять у додаток до диплома (свідоцтва) кваліфікованого робітника.

3.14. Випускникам, які виконали вимоги освітньої програми (робочого навчального плану) на другому (базовому) рівні професійної (професійно-технічної) освіти, успішно пройшли кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідної кваліфікації (розряду, класу, категорії) і видається диплом, зразок
якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

Випускникам, які виконали вимоги освітньої програми (робочого навчального плану) на третьому (вищому) рівні професійної (професійно-технічної) освіти, успішно пройшли кваліфікаційну атестацію, присвоюється високий рівень робітничої кваліфікації (розряд, клас, категорію) за набутою професією або освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» за набутою спеціальністю і видається диплом, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

3.15. Диплом кваліфікованого робітника з відзнакою видається випускникам Центру, які мають не менше 75 відсотків навчальних досягнень
високого (IV) рівня (10, 11, 12 балів) з усіх предметів професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки, а з решти предметів, що входять у додаток до диплому, достатнього (III) рівня (не нижче 8 балів) і за результатами державної кваліфікаційної атестації мають високий (IV) рівень (10, 11, 12 балів) та зразкову поведінку.

Диплом молодшого спеціаліста з відзнакою видається випускникам Центру, які виконали вимоги, зазначені у абзаці першому пункту 3.15 розділу 3 цього Статуту та мають здобутки в дослідно-експериментальній діяльності (творчій роботі), що підтверджено рекомендацією предметної або методичної комісії.

3.16. Здобувані освіти, які не завершили повного курсу здобуття освіти в Центрі, але за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, одержують свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.

Особам, які не закінчили повного курсу здобуття освіти і не пройшли кваліфікаційної атестації, видається довідка встановленого зразка.

 • Випускникам Центру, які здобували освіту з професій, пов’язаних з роботами на об’єктах з підвищеною небезпекою праці, що перебувають під наглядом спеціально уповноважених державних органів, разом з дипломом видається посвідчення про допуск до роботи на цих об’єктах.
 • Випускникам Центру, які здобули повну загальну середню освіту, видається документ державного зразка про отримання повної загальної середньої освіти.

За зразкове ставлення до освітнього процесу й виняткові результати із здобуття знань випускник Центру, який здобув повну загальну середню освіту, може бути нагороджений золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні» в порядку, передбаченому Положенням про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні» в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

Особам, які здобували освіту у навчальних групах із здобуттям повної загальної середньої освіти, але не завершили повного курсу здобуття освіти видається довідка (табель) про навчальні досягнення із загальноосвітніх предметів встановленого зразка.

3.19. Річне оцінювання та державна підсумкова атестація учнів із загальноосвітніх предметів проводиться відповідно до Положення про
державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 р. за № 157/26602, Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 №762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 липня 2015 р. за № 924/27369.

3.20. Методичне забезпечення освітнього процесу в Центрі здійснює методична служба, яка включає педагогічну та методичну ради, предметні, циклові, методичні комісії та інші об’єднання педагогічних працівників.

 1. Статус здобувачів освіти

4.1. Учні Центру – це випускники закладів базової чи повної загальної середньої освіти, зараховані до Центру на здобуття освіти за програмами первинної професійної підготовки або особи, які завершили повний курс здобуття освіти на другому (базовому) рівні професійної (професійно-технічної) освіти, зараховані до Центру на здобуття освіти за програмами різнорівневої (ступеневої) професійної (професійно-технічної) освіти.

4.2. Слухачі Центру – це особи, зараховані до Центру на здобуття освіти за програмами професійного (професійно-технічного) навчання, перепідготовки чи підвищення кваліфікації.

4.3. Права і обов’язки здобувачів освіти Центру визначаються законодавством та цим Статутом.

4.4. Здобувані освіти Центру мають право на:

а) якісні освітні послуги, належні умови здобуття освіти за обраною професією;

б) справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

в) матеріальне забезпечення в період здобуття освіти на умовах і в порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України;

г) навчання професії за індивідуальною програмою;

г) безоплатне користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базою (інфраструктурою) Центру;

г) матеріальну допомогу;

д) оплату праці під час виробничого навчання і виробничої практики згідно із законодавством;

є) безоплатне користування послугами закладів охорони здоров’я, засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров’я;

є) щотижневий відпочинок і канікули протягом навчального року та після його закінчення;

ж) безоплатне оволодіння іншою професією у разі хвороби, що не дає змоги продовжувати здобуття освіти за обраною професією;

з) додаткову відпустку за місцем роботи, скорочений час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу зі здобуттям освіти;

и) продовження освіти за професією, спеціальністю на основі одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня, здобуття додаткової освіти відповідно до укладеного з Центром договору, у тому числі і на контрактній основі;

і) направлення на здобуття освіти, стажування до інших навчальних закладів, у тому числі за кордон;

ї) участь у дослідно-експериментальній діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;

й) особисту або через своїх представників участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні і вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, дослідно-експерементальної роботи, одержання стипендій, організації дозвілля, побуту тощо;

к) участь в об’єднаннях громадян;

л) безпечні і нешкідливі умови здобуття освіти та праці;

м) захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують їх честь та гідність.

Органи місцевого самоврядування можуть забезпечувати харчування та пільговий проїзд здобувачів освіти до місця навчання і додому у порядку та розмірах, визначених органами місцевого самоврядування, та передбачати на це відповідні видатки з місцевих бюджетів.

 • Відволікання здобувачів освіти Центру за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов’язаних з освітнім процесом, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.
 • Здобувані освіти Центру зобов’язані:

а) виконувати вимоги освітніх програм і системи контролю знань, умінь, навичок, дотримуючись принципу академічної доброчесності та досягати результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

б) поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватись законодавства, моральних та етичних систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними тіл, професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний рівень; відвідувати заняття, в тому числі й за індивідуальним графіком; додержуватись вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку Центру;

д) виконувати під час проходження виробничої практики вимоги нормативно-правових актів, що регулюють працю робітників відповідних підприємств, установ, організацій;

є) дотримуватись правил охорони праці та техніки безпеки під час практичного навчання і виробничої практики;

є) відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

є) бережно ставитись до обладнання, засобів здобуття освіти, що використовуються в освітньому процесі.

4.7. Збитки, навмисно заподіяні здобувачами освіти Центру установі, організації, відшкодовуються ними особисто або за рахунок їх батьків
і опікунів) відповідно до законодавства.

4.8. За невиконання обов’язків і систематичне порушення Статуту,правил внутрішнього розпорядку Центру, незадовільну успішність до
здобувана освіти застосовуються такі заходи впливу, як попередження, догана, відрахування з Центру. Заходи впливу до здобувана освіти Центру застосовуються на підставі подання класного керівника, викладача, майстра виробничого навчання або інших педагогічних працівників та оформлюються наказом керівника Центру. Порядок застосування заходів впливу до здобувачів освіти Центру визначається Статутом та правилами внутрішнього розпорядку.

4.9. Здобувач освіти може бути відрахований з Центру за:

а) власним бажанням;

б) незадовільні успішність, поведінку;

в) невиконання вимог освітніх програм (навчального плану);

г) порушення академічної доброчесності;

ґ) вироком суду, що набрав законної сили;

д) грубі порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку Центру;

є) станом здоров’я;

є) переведенням, за його згодою, до іншого закладу освіти. Здобувач освіти при відрахуванні з Центру може бути атестований за досягнутим рівнем кваліфікації.

4.10. За досягнення результатів високого рівня у здобутті освіти та в оволодінні професією, спеціальністю за активну участь у виробничій цільності та за інші досягнення застосовуються форми морального та матеріального забезпечення здобувачів освіти: подяка, грамота, почесна грамота, огородження пінним подарунком, занесення на дошку пошани,

Для матеріального заохочення здобувачів освіти у Центрі створюються в установленому порядку фонди матеріального заохочення, які формуються за рахунок доходів від виробничої діяльності та залучення коштів підприємств, установ, організацій, громадян.

 • Час здобуття освіти у Центрі зараховується до загального трудового стажу здобувана освіти. Випускникам Центру денної форми навчання, які здобували освіту 10 і більше місяців, надається оплачувана відпустка підприємством, установою, організацією протягом перших трьох місяців роботи в ньому. Тривалість щорічної основної відпустки випускників віком до 18 років становить 31 календарний день, випускників віком понад 18 років відповідно до встановленої на підприємстві для робітників відповідної професії, спеціальності, посади.
 • Випускникам, які здобували освіту за денною формою навчання менш ніж 10 місяців, час навчання зараховується до трудового стажу, що дає право на щорічну основну відпустку.

Випускникам, які здобували освіту за державним та/або регіональним замовленням, держава гарантує надання першого робочого місця відповідно до одержаної професії згідно із законодавством.

Інші питання соціального захисту здобувачів освіти Центру регулюються законодавством.

4.13. Учневі Центру видається учнівський квиток встановленого зразка.

 1. Педагогічні працівники
 • Перелік посад педагогічних працівників Центру, їх права, обов’язки, відповідальність та соціальні гарантії визначаються Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 р. № 1240, та іншими нормативно-правовими актами.
 • Педагогічною діяльністю в Центрі займаються особи, які мають відповідну професійну освіту та професійно-педагогічну підготовку, моральні якості та фізичний стан яких дає змогу виконувати обов’язки педагогічного працівника. До педагогічних працівників відносяться працівники, визначені актами законодавства.

На посади педагогічних працівників Центру можуть призначатися фахівці виробництва, сфери послуг, які мають вищу освіту і здобули відповідну професійно-педагогічну підготовку.

Вимоги до педагогічних працівників Центру визначаються кваліфікаційними характеристиками, що затверджуються в установленому порядку.

Рівень професійної кваліфікації педагогічних працівників, які забезпечують професійно-практичну підготовку за конкретною робітничою професією, має бути, як правило, вищий від встановленого навчальним планом.

Освітній процес у Центрі на третьому (вищому) рівні професійної (професійно-технічної) освіти здійснюють, як правило, викладачі першої та вищої категорії, старші викладачі, викладачі-методисти, майстри виробничого завчання першої, другої категорії.

Центр може залучати до педагогічної роботи на третьому (вищому) рівні професійної (професійно-технічної) освіти спеціалістів виробництва, науково-педагогічних працівників, науковців на умовах сумісництва чи погодинної оплати праці у порядку, встановленому законодавством.

5.3. Для визначення відповідності педагогічного працівника Центру займаній посаді, рівня його кваліфікації проводиться атестація. Періодичність обов’язкової атестації та порядок її проведення встановлюються Міністерством освіти і науки України.

Рішення атестаційної комісії є підставою для присвоєння педагогічному працівникові відповідної категорії, або звільнення його з роботи в порядку, передбаченому законодавством.

 • Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Центру директор у порядку, визначеному законодавством.
 • Педагогічні працівники Центру мають право на:

а) належні умови та оплату праці відповідно до її кількості та якості, кінцевих результатів згідно із законодавством;

б) подовжену оплачувану відпустку згідно із законодавством;

в) матеріальне, житлово-побутове, медичне та соціальне забезпечення відповідно до встановлених норм і пільг;

г) користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою та оздоровчою інфраструктурою Центру відповідно до його призначення;

ґ) розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;

д) підвищення кваліфікації, перепідготовку;

є) доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;

є) захист професійної честі та гідності;

ж) участь у громадському самоврядуванні, обговоренні основних питань діяльності Центру, а також його структурних підрозділів і внесення
пропозицій адміністрації Центру;

з) участь у роботі колегіальних органів управління Центром;
и) захист персональних даних тощо.

5.6. Працівники Центру зобов’язані:

а) постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

б) виконувати освітню програму (навчальний план) для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання, сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

в) дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі;

г) дотримуватися педагогічної етики; поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

ґ) настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей;

д) формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, виховувати у здобувачів освіти
повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України;

є) сприяти зростанню престижу Центру;

є) дбайливо ставитись до майна Центру;

ж) дотримуватись вимог охорони праці та виробничої санітарії;

з) додержуватись вимог Статуту та правил внутрішнього розпорядку, виконувати свої посадові обов’язки.

5.7. Педагогічні працівники Центру несуть дисциплінарну, адміністративну, кримінальну відповідальність відповідно до законодавства.

 1. Загальне управління Центром

6.1. Центр належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки, місцевого державного органу, якому підпорядковані заклади освіти відповідно до повноважень, визначених нормативно-правовими актами.

Центр забезпечує виконання законодавства, нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки, інших центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

6.2. Безпосереднє управління Центром здійснює директор Центру, який призначається на посаду за результатами конкурсу шляхом укладення з ним контракту у відповідності до законодавства.

Директор Центру проходить атестацію в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Контракт з директором Центру може бути розірваний на підставах, установлених законодавством, а також передбачених у контракті.

При розірванні контракту на підставах, встановлених у контракті, звільнення директора Центру провадиться згідно з Кодексом законів про працю України, про що робиться відповідний запис у трудовій книжці директора Центру.

Спори між сторонами контракту розглядаються у порядку, встановленому законодавством України.

6.3. Директор Центру:

а) організовує діяльність закладу освіти, вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;

б) діє від імені Центру;

в) у встановленому порядку персонально відповідає за результати діяльності Центру

г) призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки, формує педагогічний колектив;

ґ) затверджує, в межах наявного фонду заробітної плати штатний розпис та чисельність працівників Центру;

д) забезпечує організацію освітнього процесу, функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти та здійснення контролю за виконанням освітніх програм (навчальних планів);

є) забезпечує створення необхідних умов для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників;

є) створює необхідні умови для методичної та творчої роботи педагогічних працівників, навчання здобувачів освіти, використання і впровадження ними прогресивних форм і методів здобування освіти, розвитку інноваційної діяльності, проведення педагогічних експериментів;

ж) видає у межах своєї компетенції накази і розпорядження, заохочує працівників, здобувачів освіти Центру та застосовує передбачені
законодавством заходи впливу та стягнення;

з) встановлює премії, доплати, надбавки до посадових окладів і ставок заробітної плати та інше матеріальне заохочення працівникам Центру за конкретні результати праці;

и) забезпечує безпечні та нешкідливі умови здобуття освіти, праці;

і) разом із замовниками робітничих кадрів забезпечує здобувачів освіти під час виробничого навчання та виробничої практики на виробництві спеціальним одягом та засобами індивідуального захисту;

к) забезпечує збереження та ефективне використання за призначенням закріпленого за Центром майна відповідно до законодавства.

л) сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування Центру;

м) сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників Центру;

н) здійснює інші повноваження, що можуть делегувати органи управління у сфері освіти.

Директор Центру щорічно звітує перед загальними зборами колективу Центру.

6.4. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Центру є загальні збори колективу Центру, які правомочні ухвалювати рішення в межах своїх повноважень за участю не менш як двох третин від кількості працівників.

Загальні збори колективу Центру скликаються не менше одного разу на рік.

6.5. Загальні збори колективу Центру уповноважені:

а) погоджувати Статут Центру та вносити пропозиції щодо змін та поповнень до нього;

б) брати участь у визначенні основних напрямів діяльності та розвитку центру, підвищення якості й ефективності підготовки робітничих кадрів,залучення додаткових коштів на зміцнення матеріально-технічної бази Центру;

в) вносити пропозиції щодо кандидатур на посаду директора Центру;

г) вносити пропозиції щодо представників до складу конкурсних комісій гри заміщенні вакантної посади директора Центру;

ґ) обговорювати правила внутрішнього розпорядку та вносити відповідні пропозиції;

д) обирати комісію з трудових спорів;

є) заслуховувати щорічний звіт директора Центру; є) розглядати та укладати колективний договір.

 • Рішення загальних зборів колективу Центру вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на них. Рішення загальних зборів колективу Центру має дорадчий характер.
 • У Центрі можуть утворюватися й інші органи громадського самоврядування.
 • Наказом директора створюється педагогічна рада, яка розглядає питання організації та здійснення освітнього процесу, головою якої є директор Центру.
 • У Центрі забезпечується ведення діловодства в установленому порядку, здійснення звітності за результатами своєї діяльності, подання статистичної та інших передбачених відомостей у встановлені терміни.

Директор та головний бухгалтер Центру несуть персональну відповідальність за достовірність бухгалтерської та статистичної звітності.

 1. Фінансування та матеріально-технічна база

7.1. Порядок фінансування та матеріально-технічного забезпечення Центру визначаються Бюджетним кодексом України, Законами України «Про освіту», Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про вищу освіту», іншими законодавчими актами.

Фінансування професійної підготовки, соціальний захист здобувачів освіти та педагогічних працівників у Центрі в межах обсягів державного замовлення та. або регіонального замовлення, здійснюється відповідно до законодавства України.

Центр є неприбутковим закладом та користується податковими, митними та утлими пільгами згідно із законодавством України.

У Центрі заборонено розподіл отриманих Центром доходів (прибутків) або їх частини серед засновників, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Доходи (прибутки) Центру використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Центру, реалізації мети (цілей, завдань) та основних повноважень і напрямів діяльності Центру, визначених цим Статутом.

7.2. Обсяги бюджетного фінансування Центру не можуть зменшуватися за наявності інших джерел фінансування.

7.3. Додаткові джерела фінансування Центру визначаються Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», іншими нормативно-правовими актами.

7.4. Додатковими джерелами фінансування є:

а) кошти, одержані за первинну професійну підготовку кваліфікованих робітників, молодших спеціалістів понад державне замовлення та/або регіональне замовлення, професійне (професійно-технічне) навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників відповідно до укладених договорів з юридичними та фізичними особами в межах ліцензованих обсягів, в тому числі підготовку і перепідготовку робітників та за замовленнями служби зайнятості населення;

б) плата за надання додаткових освітніх послуг;

в) доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, цехів а надання інших послуг населенню;

г) доходи від надання в оренду приміщень; споруд, обладнання встановленому законодавством порядку;

ґ) дотації з місцевих бюджетів

д) валютні надходження;

є) добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій, окремих громадян відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. № 1222 «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування»;

є) кошти, що отримані Центром за надання платних послуг, визначених Переліком платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796.

Відповідно до частини другої статті 85 Бюджетного кодексу України Центр протягом бюджетного періоду може отримувати видатки на його функціонування одночасно з різних бюджетів, коли такі видатки здійснюються її рішенням відповідної місцевої ради за рахунок вільного залишку бюджетних коштів або перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету за умови відсутності заборгованості такого бюджету за захищеними статтями видатків протягом року на будь-яку дату або за рішенням Кабінету Міністрів України.

 • Кошти, що надходять до Центру від здійснення діяльності, передбаченої цим Статутом спрямовуються на видатки згідно з кошторисом, ствердженим в установленому порядку.
 • Невикористані в поточному році бюджетні та спеціальні кошти не можуть бути вилучені з розрахунків Центру окрім випадків, передбачених законодавством.
 • П’ятдесят відсотків заробітної плати за виробниче навчання і виробничу практику учнів, слухачів Центру може направлятися на рахунок навчального закладу для здійснення його статутної діяльності, зміцнення навчально-матеріальної бази, на соціальний захист учнів, слухачів, проведення культурно-масової і фізкультурно-спортивної роботи.

7.8. Для забезпечення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації робітничих кадрів Центр використовує навчально-матеріальну базу та земельні ділянки відповідно до паспортів, технічної документації, витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, актів на право постійного користування землею, інших правовстановлюючих документів.

Приміщення і споруди Центру обладнані відповідно до діючих нормативів і санітарних норм та експлуатуються згідно з вимогами охорони праці, правил пожежної безпеки і санітарно-гігієнічних норм.

7.9. Майно Центру, у тому числі: навчально-виробничі, побутові, культурно-освітні, оздоровчі, спортивні будівлі та споруди, гуртожиток,
комунікації, обладнання, засоби навчання, транспортні засоби та інші об’єкти є об’єктами державної власності, що закріплюються за Центром на праві оперативного управління.

Функції управління майном, яке закріплюється за Центром, здійснює центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Майно та земельні ділянки, що закріплюються за Центром, не можуть бути предметом застави, а також не підлягають вилученню або передачі у власність, оренду юридичним і фізичним особам без згоди центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки, крім передбачених законодавством випадків.

7.10. Передача Центру з державної у комунальну власність здійснюється відповідно до законодавства.

Списання майна Центру здійснюється у спосіб, передбачений Порядком списання об’єктів державної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 р. № 1314.

 • Центр несе відповідальність перед Міністерством освіти і науки України за збереження та використання за призначенням закріпленого за ним майна.
 • Центр має право отримувати безкоштовно від суб’єктів господарювання техніку, обладнання, матеріали, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, а також фінансові ресурси, у порядку, визначеному обсязі реорганізовано шляхом зміни типу та перейменовано на Державний професійно-технічний навчальний заклад «Вінницький центр професійно-технічної освіти технологій та дизайну», якому згідно із пунктом 1 наказу Міністерства освіти і науки України від 14.04.2010 № 314 «Про затвердження статуту державного навчального закладу «Вінницький центр професійно-технічної освіти технологій та дизайну» установлено повне найменування: ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ВІННИЦЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ».

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ВІННИЦЬКИЙ ЦЕНТР ЛРОФЕСІЙНО-ТЕХШЧНОЇ ОСВІТИ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ» є правонаступником державного професійно-технічного навчального закладу Вінницький центр професійно-технічної освіти технологій та дизайну».

Центр утворений та зареєстрований у порядку, визначеному законодавством, що регулює діяльність, відповідного неприбуткового закладу (організації).

1.3. Місцезнаходження Центру: Україна, 21021, Вінницька область, місто Вінниця, проспект Юності, будинок 10/23.
Місцезнаходження іншого об’єкту нерухомості: місто Вінниця, вулиця Порика, 25.

 • Головним завданням Центру є забезпечення права громадян України на професійну (професійно-технічну) освіту відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей з метою задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітниках.
 • Основними повноваженнями і напрямами діяльності Центру є:

а) організація освітнього процесу, вибір форм та методів здобуття освіти;

б) освітня, методична, фінансово-господарська та виробничо-комерційна діяльність;

в) розробка освітніх програм (робочих навчальних планів) з професій на основі типових освітніх програм (типових навчальних планів), визначення регіонального компоненту змісту професійної (професійно-технічної) освіти, які затверджуються в установленому порядку;

г) розробка правил прийому здобувачів освіти до Центру на основі типових правил прийому;

ґ) формування разом з державним органом, до сфери управління якого належить Центр, планів прийому здобувачів освіти з урахуванням державного замовлення та/або регіонального замовлення, потреб ринку праці та потреб громадян у професійній (професійно-технічній) освіті і замовлень підприємств, установ, організацій;

д) організація харчування учнів з числа дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, дітей-інвалідів/інвалідів І-ІП групи та дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

є) атестація педагогічних працівників;

є) організація стажування педагогічних працівників на підприємствах, в законодавством.

 1. Міжнародне співробітництво
 • Центр має право укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки із закладами освіти, підприємствами, установами, організаціями, науковими установами іноземних країн, міжнародними підприємствами, установами, організаціями, фондами тощо.
 • Центр має право провадити зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства на основі договорів, укладених ним з іноземними юридичними, фізичними особами, мати власний валютний рахунок, здійснювати спільну діяльність, у тому числі шляхом створення спільних підприємств (установ).
 • Центр має право на державне сприяння міжнародному співробітництву, отримання відповідних валютних асигнувань, звільнення від оподаткування, сплати мита та митного збору за навчальне, виробниче обладнання та приладдя, що надходять для нього із-за кордону для навчальних і виробничих цілей.
 • Валютні і матеріальні надходження від зовнішньоекономічної діяльності використовуються Центром для забезпечення діяльності, передбаченої цим Статутом.
 1. Порядок внесення змін до Статуту
 • Зміни та доповнення до Статуту вносяться згідно із законодавством після обговорення на загальних зборах колективу.
 • Зміни та доповнення до Статуту оформлюються шляхом викладення його в новій редакції, що затверджується і погоджується в тому ж порядку, що і сам Статут.
 1. Порядок реорганізації та ліквідації Центру

10.1. Рішення про реорганізацію або припинення юридичної особи Центру приймає Міністерство освіти і науки України. Реорганізація (ліквідація, злиття, розподіл, приєднання або перетворення) Центру здійснюється згідно із законодавством.

 • При реорганізації Центру вся сукупність прав і обов’язків переходить до його правонаступника (-ів).
 • Ліквідація Центру здійснюється комісією з припинення (комісією з реорганізації, ліквідаційною комісією), яка утворюється у відповідності до законодавства. Центр вважається таким, що припинив свою діяльність, з дня внесення запису про припинення юридичної особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
 • Під час ліквідації або реорганізації Центру вивільнюваним працівникам та особам, які здобувають освіту в ньому, гарантується додержання їх прав та інтересів, відповідно до законодавства.

10.2. У разі припинення Центру (в результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи передаються одному або кільком неприбутковим закладам (організаціям) відповідного виду, або зараховуються до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідного неприбуткового закладу (організації).

Поділитися: