Правила прийому

1. Загальна частина
1.1. Ці правила є обов'язковими для вступників до державного навчального закладу «Вінницький центр професійно-технічної освіти технологій та дизайну» (надалі - Центру) і розроблені відповідно до Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 14 травня 2013 року No 499 зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 10.06.2022 No 541 «Про внесення змін до Типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти України.

1.2. До державного навчального закладу «Вінницький центр професійно-технічної освіти технологій та дизайну» (надалі - центру) приймаються громадяни України, які мають рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, мови спілкування,
етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, наявності судимості, місця проживання, мовних або інших ознак, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними.

Право на вступ до центру мають особи, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, та особи, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцями або особами, які потребують додаткового захисту та/або яка оскаржують рішення щодо статусу біженця і особи, яка потребує додаткового захисту. Обмеження допускаються за віковими та медичними показниками, а також показниками професійної придатності, що визначені Кабінетом Міністрів України.

1.3. Прийом до Центру здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» на основі повної та базової загальної середньої освіти відповідно до ліцензій Міністерства освіти і науки України та розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації з урахуванням ліцензованого обсягу на денну форму навчання на підставі регіонального замовлення на 2023 рік:

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку у рамках регіонального замовлення здійснюється за рахунок бюджетних коштів на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами.

1.6. Здобувані освіти забезпечуються місцями у гуртожитку відповідно до поданих заяв.

2. Приймальна комісія
2.1. Прийом до центру здійснює приймальна комісія, очолювана директором центру Дацишиною Галиною Вікторівною, яка своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.
2.2. Правила прийому до центру на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі Типових правил, затверджуються керівником закладу за погодженням з управлінням освіти і науки Департаменту гуманітарної політики Вінницької облдержадміністрації не пізніше 01 грудня поточного року, та вносяться до Єдиної електронної бази з
питань освіти.
2.3. Приймальна комісія:
- організовує прийом заяв та документів безпосередньо від вступника (його батьків та/або законних представників) та/або через електронний кабінет вступника, які реєструються у журналі реєстрації документів для вступу;
- визначає форму ведення журналу реєстрації документів для вступу (паперова чи електронна);
- проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти, в тому числі осіб з особливими освітніми потребами, працевлаштування після закінчення закладу освіти;
- організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до центру, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;
- вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.
2.3. З правилами прийому до державного навчального закладу «Вінницький центр професійно-технічної освіти технологій та дизайну» на 2024 рік можна ознайомитись на сайті , у довідниках для абітурієнтів та на інформаційному стенді приймальної комісії центру.
www.vinprofcenter.org.ua

2.4. Термін проведення прийому на навчання: з 03 січня до ЗО серпня 2024 року, приймальна комісія працює з 8.30 до 17.30 щоденно крім суботи та неділі.

3. Порядок прийому заяв та документів для вступу
3.1. Вступники подають заяву про вступ до центру, вказуючи обрану професію, форму здобуття освіти, місце проживання, у:
- паперовій формі (особисто);
- електронній формі (через електронний кабінет).
3.2. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
- документ про освіту, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього(оригінал і його завірена копія);
- медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;
- 6 кольорових фотокарток розміром 3x4 см;

- копії документів, що дають право на пільги при вступі до закладу професійної (професійно-технічної) освіти (за наявності);
- документ про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" (для навчання на третьому ступені професійно-технічної освіти -оригінал і його завірена копія);
- копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України; посвідчує особу чи її спеціальний статус, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»(паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», свідоцтво про народження, або інший документ, який
засвідчує особу і громадянство);
- письмову згоду на обробку персональних даних.
Якщо з об’єктивних причин (під час воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду)) документ про освіту відсутній, подається виписка з Реєстру документів про освіту Єдиної електронної бази з питань освіти про його отримання (без подання додатка до документа).

3.3. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.
3.4. Вступнику видається розписка довільної форми з переліком отриманих приймальною комісією документів. Відмітка про отримання розписки долучається до документів вступника.
3.5. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією закладу. При приймальній комісії працює консультаційний центр для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі.
3.6. Вступник може подати заяви на вступ одночасно не більше ніж до п’яти закладів професійної (професійно-технічної) освіти».

4. Умови прийому
4.1. Прийом до центру проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:
- за рейтинговим списком вступників;
- за результатами співбесіди;
- за результатами середнього бала відповідного документа про базову середню освіту або повну загальну середню освіту;
4.2. Конкурсний відбір проводиться поетапно впродовж усього періоду прийому документів.
4.3. Під час воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду):
- у випадках, якщо кількість поданих заяв про зарахування перевищує кількість місць державного та/або регіонального замовлення на відповідну професію та/або відповідний ліцензований обсяг, прийом до закладу проводиться за результатами співбесіди, у тому числі дистанційно з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій;

- вступники мають право подати заяву на вступ до будь-якого закладу професійної (професійно-технічної) освіти незалежно від місця проживання;

- заклад професійної (професійно-технічної) освіти не має права відмовити особі у прийнятті документів та у зарахуванні на навчання на умовах державного та/або регіонального замовлення за відсутності реєстрації місця проживання особи на території відповідної територіальної громади.
Прийом здобувачів освіти на перепідготовку або підвищення кваліфікації здійснюється шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту.
4.3. Здобувані освіти закладу, які успішно закінчили другий ступінь професійної (професійно-технічної) освіти і пройшли кваліфікаційну атестацію, зараховуються (переводяться) на третій ступінь навчання на основі конкурсного відбору.
4.4. Зарахування осіб на третій ступінь здійснюється без надання вступником сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

5. Зарахування
5.1. Зараховуються поза конкурсом:
- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;
- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року No 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
- діти з інвалідністю та особи з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраною професією відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;
- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3;
- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу
Президента України від 21 лютого 2002 року No 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».
5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:
- випускники закладу загальної середньої освіти, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
- випускники закладу загальної середньої освіти, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
- учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
- призери III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України в рік вступу;
- особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва батьки є особами з інвалідністю, один з батьків є особою з інвалідністю, а інший помер, одинока матір є особою з інвалідністю, батько є особою з інвалідністю та виховує дитину без матері, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;
- випускники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають центру на III ступінь навчання;
5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до центру за обраною формою здобуття освіти.
5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.
5.5. Зарахування до центру здійснюється наказом директора. Списки зарахованих здобувачів освіти вивішуються на інформаційному стенді. Вступникам надсилаються письмові повідомлення про зарахування чи відмову про прийом.
5.6. Зарахування до закладу освіти на навчання за рахунок державного та/або місцевих бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами здійснюється в межах ліцензійних обсягів.

6. Прикінцеві положення
6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Центру. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні регіонального замовлення на прийом з окремих професій центр може проводити додатковий прийом.
6.2. Особам, які не зараховані до Центру, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення.
6.3. Контроль за відповідністю цих правил Типовим правилам прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 14 травня 2013 року No 499 «Про затвердження Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 травня 2013
року за No823/23355 зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 10.06.2022 No 541 «Про внесення змін до Типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти України», їх дотриманням здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, міністерствами та
іншими центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані заклади професійної (професійно-технічної) освіти, Вінницькою обласною військовою адміністрацією та Департаментом гуманітарної політики Вінницької облдержадміністрації.


Розглянуто на засіданні педагогічноїради центру.
Протокол No 6 від 27листопада 2023року.

Поділитися: