Проектна діяльність

Мікічур Т.Є., Хмуринська Н.А.

РОЗВИТОК КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ УЧНІВ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

                                              Проект – це будь-яка робота, виконана від

 щирого серця, яка має певну цільову настанову.

 (У. Кільпатрик)

Роботодавці хочуть бачити в сучасному працівникові професіонала, який володіє цілим рядом компетентностей, людину – творчу, небайдужу до інтересів підприємства, відповідальну, ініціативну, орієнтовану на задоволення інтересів клієнта, здатну до постійної самоосвітньої діяльності, професійного саморозвитку, самостійної творчості, самовдосконалення.

Тому основним завданням для професійно-технічних навчальних закладів є «створення сприятливих умов для якісної підготовки робітничих кадрів згідно з пріоритетами державної соціально-економічної політики, орієнтованої на задоволення потреб особистості, суспільства і держави» [1, с.2].

Виховання через діяльність, формування індивідуальної особистості на основі гуманізму вимагає  цілісності роботи  майстра, викладача, вихователя. Для включення кожного учня в активний пізнавальний та  пошуковий процес вони мають створити таке навчально-виховне середовище, яке забезпечувало б можливість вільного доступу до різних джерел інформації, спілкування з однолітками, спільної праці при вирішенні різних  важливих проблем. Такий підхід до організації навчання є особливо актуальним для сучасної професійної освіти, адже майбутній робітник повинен бути не тільки освіченим, але й компетентним, тобто уміло використовувати набуті знання в умовах сучасного виробництва, орієнтуватись у складних виробничих ситуаціях, вирішувати виробничі проблеми, швидко переходити до виконання інших робіт і стати конкурентоспроможним на ринку праці.

Практично орієнтований педагогічний проект «Розвиток ключових компетенцій учнів на основі використання проектних технологій», над яким з великим натхненням та ентузіазмом працює колектив державного навчального закладу «Вінницький центр професійно-технічної освіти технологій та дизайну», є інновацією у підході до організації та проведення  навчально-виховного процесу. Він започаткований з метою створення умов для всебічного розвитку творчої особистості майбутнього робітника служби побуту: розкриття його творчого потенціалу; розвитку інноваційного мислення, альтернативного бачення; формування уміння продукувати нові ідеї; підвищення рівня громадської самосвідомості і вихованості шляхом впровадження в навчально-виховний процес інтерактивних методик та інформаційно-комунікаційних методів навчання.

Творча проектна діяльність забезпечує особистісно зорієнтований підхід до навчання і виховання, сприяє всебічному розвитку учнів, їх активності, розкриттю здібностей і талантів, зростанню ініціативи, самостійності. Участь у проектній діяльності дає можливість юнакам та дівчатам  задовольнити свої потреби у самовираженні, самоствердженні, самоуспіху.

З іншого боку, проектні технології сприяють професійному зростанню педагогів, створенню колективу однодумців.

Модернізація освітньої системи, як одна із змін, що відбуваються в Україні, все гостріше ставить питання про рівень знань і умінь майстра виробничого навчання, викладача. В освіті гостро відчувається потреба в людях професійно компетентних, здатних працювати творчо й продуктивно.   Сучасний педагог повинен уміти організувати активну, самостійну пізнавальну діяльність учнів, навчити їх застосовувати здобуті знання на практиці, розвивати в них ініціативу, уяву, самодисципліну. І саме проектна діяльність забезпечує здобуття навчального та соціального досвіду, активного включення до  реалізації життєвих планів особистості.

Координацією проектної діяльності в центрі займається методична рада та методичні комісії, робота яких сприяє зростанню фахової майстерності кожного члену педагогічного колективу, формуванню у педагогів готовності до впровадження сучасних інноваційних технологій, прагнення до оволодіння педагогікою співпраці, співтворчості на принципах особистісно-орієнтованих методик навчання і виховання, спонукає до експериментальної науково-дослідницької роботи. Для вирішення спільних завдань формуються творчі та ініціативні групи, школи молодого педагога і педагогічної майстерності.  Систематична активна творча діяльність в групах допомагає глибоко опрацювати вибране питання, розкрити особистісний потенціал педагога, створити творчу атмосферу, де рівень досягнень кожного майстра і викладача впливає на показники досягнень учнів. Творчий союз педагогів дає певні результати: впроваджуються в практику роботи ефективні методики і прогресивні технології навчання і виховання; закріплюється позитивний досвід, відбувається його широке висвітлення; проводяться предметні тижні, місячники методичної роботи, оформляються тематичні виставки дидактичних матеріалів; поповнюється картотека адрес передового педагогічного досвіду.

Метою педагогічного проектування є запуск механізму переведення центру від режиму проектування до режиму інноваційного розвитку. Розробка стратегії педагогічного проекту відбувається за схемою:

 1. Діагностика і виявлення протиріччя.
 2. Формування проблеми.
 3. Розробка концепції проекту.

Етапи розробки педагогічного проекту:

 1. Розробка стратегії педагогічного проекту.
 2. Планування роботи над проектом.
 3. Визначення критеріїв і розробка методики перевірки ефективності проекту.
 4. Експертна оцінка моделі майбутнього проекту.
 5. Пілотування.
 6. Розробка програми впровадження інноваційного продукту.
 7. Забезпечення умов ефективності впровадження.
 8. Впровадження інноваційного продукту.
 9. Перевірка ефективності за визначеними критеріями.
 10.  Оформлення проекту для апробації.
 11.  Оприлюднення і захист проекту.
 12.  Рефлексія.

Передумовою ефективності проектування є виявлення того, що: не влаштовує учнів, педагогів, батьків, громадськість у навчальному закладі; які є ресурси або які можна мати за певних умов у центрі для внесення бажаних змін; які прогнози стосовно результатів внесення бажаних змін.

Психологічною службою центру проведені діагностичні дослідження за допомогою анкетування, опитування, тестів, тощо. Зібраний і опрацьований великий обсяг інформації щодо питань здорового способу життя, шкідливих звичок, взаємовідносин дітей та батьків, психологічної комфортності перебування учнів у закладі, їх адаптації до умов навчального процесу.

При вивченні питання адаптації учнів до навчального закладу, психологічною службою були проведені тести на визначення стану тривожності, які показали, що значна частина дітей І-го курсу на початку навчання знаходяться у стані високої і середньої тривожності .

Шляхом подолання стану підвищеної тривожності та створення комфортних умов перебування учнів у закладі педагоги обрали залучення учнів до колективної проектної діяльності. Робота над проектом «Стрес у нашому житті» (керівник – викладач Осадчук Л.В.)  допомогла  частині учнів подолати бар’єр тривожності. Учасники проекту зібрали інформацію щодо проблеми стресу, організували зустрічі-бесіди з лікарем-терапевтом МП№ 3 та практичним психологом, підготували і провели виховні годин на теми: “Коли стрес – друг людини”, “Приклади саморегуляції”, влаштували перегляд документального фільму “Як перемогти стрес”, випустили бюлетені: “Стрес в житті людини”, «Як уникнути стресу під час іспиту» з рекомендаціями, як побороти стрес під час критичних ситуацій і розповсюдили їх серед учнів центру.

Контингент учнів центру формується переважно за рахунок випускників сільських шкіл області. 37% учнів – з незахищених верст населення . Тому переважна більшість дітей  спілкуються з батьками епізодично, не завжди маючи  з їх боку моральну і матеріальну підтримку.

Навчально-виховний проект «Почуй мене!!!», керівниками якого є викладач Дудар Л.В. і практичний психолог Мандренко О.М., розроблений з метою дослідження проблеми спілкування дітей і батьків, а також надання практичної допомоги у вирішенні конфліктних ситуацій, які виникають між ними. За методикою «Вивчення стосунків учня зі значущими людьми» учасниками проекту опитано 40 учнів Вінницького центру професійно-технічної освіти технологій та дизайну. Усім опитуваним запропоновано 23 життєвих ситуацій, у яких вони мали б обрати категорію людей, з якими найчастіше вирішують проблемні (конфліктні) ситуації. З результатів опитування випливає, що в більшості випадків (ситуацій) учні віком 15-16 років, довіряють та відкриваються батькам або членам своєї родини. Друге місце посідають друзі. Та через декілька років картина кардинально змінюється. Відносини в сім’ях погіршуються, батьки стають прислугою своїй дитині, відвертості у стосунках між ними немає.

Для вирішення цієї проблеми проведені: похід дітей та вихователів до театру на сучасну сімейну п’єсу «Незакінчена історія», виховна година за участю практичного психолога, бажаючих батьків та дітей, створена презентація з порадами щодо виходу із проблеми спілкування батьків з дітьми, випущений бюлетень «Міцна родина – сильна держава!».

Наше суспільство страждає від багатьох невирішених проблем, причиною яких є одна дуже важка хвороба – бездуховність, деградує сім’я. Жертвами цього жахливого стану суспільства першими стають діти. Проблемі морального виховання присвячені педагогічні проекти: «Школа радості і не тільки»(керівник – Дудар Л.В.), в якому розглядається проблема сирітства, «Подаруй життя» (керівники – викладачі Чорноус Л.Л. і Юкальчук Л.П.),   мета якого – підготовка підростаючого покоління до майбутнього життя, створення повноцінної сім’ї, народження дітей.

Виховання свідомого ставлення учнів до свого здоров’я, як до найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження фізичного і психічного здоров’я – одне із завдань нашого педагогічного колективу. Результати анонімного опитування  учнів показали, що серед певної частини учнів існує проблема шкідливих звичок.

Тому   майже всі учні центру були залучені до участі в проекті «Молодь обирає здоров’я» (керівники – заступник директора з НВР Частоколян В.М., практичний психолог Мандренко О.М., вихователь Зінькова Н.І.), в ході якого проведені: соціологічні опитування серед учнів «Здоровий спосіб життя – це…»  щодо ставлення молоді до шкідливих звичок; учнівські акції, круглі столи, конференції, конкурси плакатів, спрямованих на популяризацію здорового способу життя, профілактики куріння, алкоголізму, наркоманії, СНІДу; підготовка та поширення інформаційних матеріалів з проблеми здорового способу життя; день здоров’я – туристичний похід; конкурс ритмічної гімнастики; тренінги за програмою «Рівний-рівному», зустрічі з лікарем-наркологом; перегляд відео-фільмів; розробка сценарію і підготовка виступів агітаційної бригади; робота групи учнів над телекомунікаційним проектом «Смачно! Аж до смерті!», яка передбачає вивчення та дослідження історії виникнення перших модифікованих продуктів, дослідження проблеми використання та вживання генетично модифікованих продуктів у харчуванні.

Учні, які вступають навчатись до центру, погано знають історію своєї країни, історію Великої Вітчизняної війни, історію свого краю, родини в роки війни. Це показало анкетування, індивідуальні бесіди з учнями, опитування, що в свою чергу, спонукало педколектив працювати з ними над патріотичним проектом «Пам’ять» (керівник – Петров В.Б.). Завдання цього проекту – сприяти формуванню патріотичних почуттів, виробленню високих ідеалів служіння народові; готовності до трудового та героїчного подвигу в ім’я процвітання української держави; вивчати бойові традиції та героїчні сторінки історії українського народу, його Збройних Сил; зберігати в пам’яті героїчне минуле  батьків та дідів; підвести учнів до розуміння необхідності допомоги ветеранам Великої Вітчизняної війни, людям похилого віку і залучити їх до волонтерського руху. Безцінною у плані патріотичного виховання є підготовка і проведення циклу тематичних вечорів, присвячених почесним громадянам м. Вінниці – ветеранам Великої Вітчизняної війни директором музею Почесних громадян Петровим В.Б.

Опитування учнів показало, що переважна їх більшість погано знає національні традиції саме в тій галузі, яку вони обрали. Але, обравши творчу професію, вони повинні ознайомитись з цим потужним джерелом творчості, зорієнтувати пізнавальну та практичну діяльність на ознайомлення з кращими надбаннями національної культури, сформувати усвідомлення значення національних традицій для майбутнього Вітчизни. Проект «Гармонія традицій і сучасності» (керівник – методист Хмуринська Н.А.) – наймаштабніший і найдовготриваліший  у нашому закладі.  В процесі підготовки і реалізації проекту педагогічний колектив дотримується головної методичної установки – здійснювати комплексний, інтегрований особистісно-орієнтований підхід, щоб кожен учасник проекту почував себе комфортно і з задоволенням у будь-якій обраній діяльності, хай то буде: підготовка і проведення екскурсій по музейній  експозиції „Прадавнє та вічне”, в якій розміщені експонати виробів народних промислів, предметів домашнього вжитку, вишитих сорочок, рушників, що учні зібрали в фольклорних експедиціях по області; тематичні вечори та фольклорні вечорниці,  присвячені народним  святам та звичаям: „Українське весілля” – як прояв культури народу, свято Миколая, „Андріївські вечорниці”, „Різдвяні колядки”, „Свято писанки”; участь у фестивалях самодіяльних колективів та гуртків; зустрічі з майстрами народного ужиткового мистецтва, робота в гуртках технічної творчості (вишивальний, бісероплетіння, квілінг); проведення майстер-класів; організація виставок-конкурсів кращих робіт.

Контингент закладу – це випускники шкіл з середнім балом атестату  5-6, зі слабкою мотивацією до навчання. Проект «Знання не бувають зайвими» дає можливість не тільки викликати інтерес до навчання, а й удосконалити та розширити знання з предметів теоретичної  підготовки. В проектній діяльності  вивчаються і досліджуються такі питання, як моделювання і проектування сучасного одягу з використанням нових технологій і методів обробки, сучасного обладнання, матеріалів, виконання робіт над створенням іміджу, підбором зачіски, макіяжу, стилю відповідно до напрямків моди та з урахуванням індивідуальних особливостей замовника, клієнта. Завдяки цьому розвиваються художні смаки, інтереси, потреба у художньо-творчій самореалізації.

Творчими групами педагогів і учнів центру у 2011році розроблено 48 навчальних, інформаційних і дослідницьких проектів, кращими серед яких є: «Макіяж ХХ століття», керівник Чорноус Л.Л.; «Модні спідниці», керівник Литвиненко Л.І.; «Подорож Німеччиною», керівник Побережник С.С., «Квіти у творах українських поетів», керівник Овчаренко Л.Ф., «Інтернет та інтернет – провайдери», керівник Дудар Л.В.

Впровадження  у навчально-виховний процес проектних технологій дало свої результати. У 2011році одинадцять учнів центру стали переможцями обласних і Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності: перукарів, фотографів, флористів, чотири наших вихованці – лауреатами дипломів І і ІІ ступенів обласного конкурсу соціальних проектів учнів ПТНЗ.

Колекція моделей одягу «Дивоцвіти» (керівник – майстер виробничого навчання Димчук Н.А.) зайняла ІІІ місце  на міжрегіональному конкурсі «Калинове намисто».

Жіноча команда виборола І місце в обласних змаганнях з баскетболу.

Учениця центру Кулішко Світлана у Всеукраїнській виставці декоративно-ужиткового  і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» отримала диплом ІІ ступеню.

Дипломи Всеукраїнського конкурсу великодньої атрибутики «Ой, нумо, нумо, заплетемо шума» отримали учні групи флористів.

Шість колективних соціально-орієнтованих проектів викладачів, майстрів виробничого навчання і вихователів центру стали призерами обласного конкурсу виховних педагогічних проектів.

 

 

Список використаних джерел:

 1. Концепція Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 1723-р.: Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – №28-29, 2011.
 2. Бех І.Д. Наукові засади створення особистісно орієнтованих виховних технологій // Початкова школа. – 1997. – №9. – с. 6-11.
 3. Гуревич Р.С. Теоретичні та методичні основи організації навчання у професійно-технічних закладах: (Монографія) / За ред. С.У. Гончаренка. – К.: Вища школа, 1998. – 229 с.
 4. Зайчук В.О. Основи інноваційних технологій в освіті. – К.: Гала, 2000. – 63 с.
 5. Мішкурова В.Ф., Пащенко М.І. Методи активного навчання: методичні рекомендації для студентів педвузу. – Умань: УДПУ 1998. – с. 24.
 6. Нікуліна А.С. Розвиток ділової активності в учнів ПТНЗ під час професійної та загальноосвітньої підготовки: Навчально-методичний посібник для педагогічних працівників ПТНЗ / А.С. Нікуліна, Д.В. Паньков, І.І. Єзікова та ін. – Донецьк: ДІПО ІПП, 2003. – 407 с.
 7. Освітні технології. Навчально-методичний посібник / О.М.Пєхота, А.З.Кіктенко, О.М.Любарська та інші. За загальною редакцією О.М.Пєхоти. – К.: А.С.К., 2001. – 256.
 8. О.І.Пометун та інші. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. Наукова література посібник / О.І.Пометун, Л.В.Пироженко за редакцією О.І.Пометун – К: Видавництво А.С.К. 2004 – 192с.
 9. Психологія особистісно орієнтованої професійної підготовки учнівської молоді: Наук.-метод. посібник / За ред. В.В. Рибалки. – Київ, Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. – 388 с.
 10. Сорокина Н.И. Инновационные методы обучения: проблемы внедрения // Высшее образование в России. – 2001. – №1. – с. 116-119.