Річний звіт директора

ЗВІТ директора державного навчального закладу «Вінницький центр професійно-технічної освіти технологій та дизайну» про роботу у 2017-2018 навчальному році відбудеться 22.06.2018 року о 12.00 в актовій залі центру.

ЗВІТ

директора державного навчального закладу «Вінницький центр професійно-технічної освіти технологій та дизайну» про роботу у 2016-2017 навчальному році

від 27.06.2017 року

            Упродовж 2016-2017 навчального року діяльність педагогічного колективу спрямовувалась на реалізацію вимог Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», Державної національної програми «Освіта», наказів Міністерства освіти і науки України, рішень та розпоряджень Департаменту освіти і науки України Вінницької облдержадміністрації.

Центр здійснює  підготовку кваліфікованих  робітників для підприємств і організацій міста та області за 9 робітничими професіями, які поєднані  у 5 інтегрованих  з правом отримання учнями високого рівня кваліфікації на ІІІ ступені навчання.

На  2017р. укладені договори на підготовку 270 кваліфікованих робітників між центром та підприємствами, установами, організаціями –  замовниками кадрів

У 2017 році центр закінчують 230 випускників, з яких 27 отримають  диплом з відзнакою  (у минулому році – 29 серед 218 випусників).

Моніторинг працевлаштування показав, що 83% випускників минулого випуску працевлаштовано на підприємствах міста та області, 13 випускників продовжують навчання у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівня акредитації.

Контингент центру станом на 01.09.2016 року складав 671 учень, з них на І курс було зараховано 270 осіб. Середня наповнюваність в групах  складає 28учнів. Навчання проводиться на бюджетній основі. На 1.06.17  в центрі навчаються 643  учні.

Гострим питанням залишається збереження контингенту. Втрати контингенту за 2016-2017 навчальний рік – 22 учні.  Причини відрахувань різні, серед них найчастіше –  переведення в інші ПТНЗ(8 осіб) та сімейні обставини. Але є питання, що залежать від впливу майстрів виробничого навчання, класних керівників, мікрокліматів, які створюються в колективах. Тому тут, безумовно, повинна бути злагоджена співпраця всіх підрозділів, направлених на виховання кожного окремого  учня.

Окрім того, важливою сьогодні, як ніколи, є профорієнтаційна робота, особливо в умовах жорсткої конкуренції. Тому для виконання регіонального замовлення у 2017 р. усім педпрацівникам слід активізувати  профорієнтаційну агітацію. Оголошення про набір розміщенні на сайті центру, у пресі, виготовлені профорієнтаційні стенди на території центру та надруковані рекламні брошури.

Професійні якості, майстерність наших випускників стають запорукою їх майбутньої успішної трудової діяльності.

          Тому професійно-практична підготовка є, напевно, однією з найголовніших для кожного закладу, адже вона дає можливість перевірити готовність учня до майбутньої професії.

Професійно-практична підготовка у закладі здійснюється на випуску корисної продукції та наданні послуг населенню згідно з переліком робіт, розробленим і узгодженим методичними комісіями центру відповідно до вимог кваліфікаційних характеристик. Завдяки соціальному партнерству з швейними підприємствами, перукарнями,  фотосалонами, флористичними студіями міста та області вирішуються питання проходження виробничої практики на оплачуваних робочих місцях та працевлаштування.

Незважаючи на існування значних проблем в системі ПТО у 2016 – 2017 навчальному році (зміна джерел фінансування) нам  вдалось зберегти свої виробничі  характеристики та показники, а в деяких випадках і примножити їх.

Діючими у закладі ательє та перукарнею, на підприємствах у процесі виробничої практики надано послуг населенню та виготовлено продукції на суму 242,85 тис.грн

        ( за планом – 221,91тис. грн.)        Порівняно  з минулим 2015-2016 н.р. план виробничої діяльності збільшено  на 38982 грн., фактично виконано на 40208 грн. (16,6%) більше.

Показники господарської діяльності:

у 2016 р. –604,580 тис.грн. (за планом –  308 тис.грн).

За І півріччя 2017 р. – 574,520 тис.грн.,   з них виробнича діяльність – 220,730 тис.грн.

Показники виробничої діяльності по центру у 2016-2017 н.р.

  План Факт            %
В майстернях 67968 71286,36 105%
На підприємствах 153945 171564,33 111%
Разом 221913 242850,33 109%

Діючею у закладі та перукарнею «Надія» в 2016-2017 н.р. надано послуг населенню та  на суму 39.365грн. Заплановано було 43216 грн., що складає 91%.

На виробничій практиці на підприємствах міста і області було зароблено 111000 грн., заплановано  107000 грн., що складає 104%.

У порівнянні з минулим 2015-2016 н.р. виконання плану виробничої діяльності в перукарні « Надія» зменшилось на 11%.

Державну кваліфікаційну атестацію успішно склали усі випускники  і учні, переведені на ІІІ ступінь, підтвердивши кваліфікаційний рівень, передбачений навчальними планами. При цьому високий і  достатній рівні навчальних досягнень показали 92% учнів.

      Теоретична підготовка.  Комплексне методичне забезпечення предметів в основному відповідає вимогам стандартів і розміщене в  17 – ти навчальних кабінетах. У цьому навчальному році відремонтований 32 кабінет віражної справи та стеля  кабінету 31, розпочатий ремонт кабінету для підготовки флористів.

Рівень теоретичної підготовки за підсумками семестрової атестації  у цілому по центру:

якість знань з предметів теоретичної підготовки  -70,32% (у минулому навчальному році – 70,78%);

успішність – 99,48%( покращилась на 0,2%);

середній бал – 7,57 (на рівні минулого року – 7,61).

Вважаю, що в контексті цього питання є над чим працювати.

Кращі показники серед груп: Ф-19-15, П-18-15, П-6-14, К-40-13.

Навчальний заклад здійснює підготовку кваліфікованих робітників за Державними стандартами професійно-технічної освіти. Підготовка проводиться за навчальними планами, затвердженими Міністерством  освіти і науки та Департаментом освіти і науки Вінницької облдержадміністрації,  та програмами затвердженими в установленому порядку.

Усі педагогічні працівники ведуть навчально-методичну, плануючу документацію:  навчальні програми, поурочно-тематичні плани, плани навчально-виробничої діяльності тощо.

У своїй роботі викладачі надають перевагу інтерактивним розвивальним особистісно-орієнтованим методам і формам навчання, таким як “проблемна лекція”, “евристична бесіда”, “опитування експертів”, веб-квест, навчання у малих групах та іншим.  Широко застосовуються інформаційно –комунікаційні технології навчання.

          Контроль за навчально-виховним процесом здійснюється згідно з планом внутрішнього  контролю, який є складовою частиною плану роботи закладу на поточний рік і охоплює всі сторони діяльності навчального закладу.

Матеріали перевірок аналізуються на педрадах, плануються відповідні заходи, контролюється їх виконання, загалом за 2016-2017 н.р. видано 85 аналітичних наказів. Аналіз стану внутрішнього контролю показав, що заступники директора і старший майстер достатню увагу приділяють відвідуванню і аналізу уроків, проте є зауваження щодо поверховості аналізів у книгах контролю та дієвості заходів щодо усунення недоліків у роботі.

З метою здійснення внутрішнього контролю проводяться ДКР, за результатами яких можна оцінити рівень знань, умінь і навичок учнів.

Результати контролю знань за рік:

– ДКР – якість знань із загальноосвітніх дисциплін становить- 56%.

– Результати виконання комплексних кваліфікаційних робіт – 75,3 %.

Аналізуючи стан викладання у 2016-2017 навчальному році, слід відзначити високий методичний рівень проведення  уроків викладачами Литвиненко Л.І., Чорноус Л.Л., Бойчук О.Ю., Осадчук В.Г., Побережником С.С., Побережник А.В., Юкальчук Л.П., Анікієнко М.А., Чухно Т.М., Овчаренко Л.Ф., Чулою Т.В, та багатьма іншими.  Їх уроки свідчать про високу педагогічну майстерність. Слід відмітити змістовну розвивальну позаурочну роботу  викладачів: Петрова Д.В.,Чорноус Л.Л., Петрової О.Г., Побережник А.В.

Головною метою виховної роботи в Центрі є: формування і розвиток високоінтелектуальної, свідомої особистості з активною громадянською позицією, готової до конкретного вибору свого місця в житті.

Основні складові виховної роботи спрямовані на досягнення цієї мети.

Виховна робота була підпорядкована таким видам діяльності як:

 • дослідницько-пізнавальна та творчо-пошукова
 • спортивно-оздоровча
 • трудова

–          військово-патріотичне  та правове виховання.

Проводилася робота по залученню учнів до занять в гуртках  художньої самодіяльності, спортивних секціях. В Центрі працює 3 гуртки художньої самодіяльності,  6 спортивних секцій, 18 гуртків технічної творчості і 20 предметних гуртків, 7 гуртків за інтересами, які ведуть вихователі.

Важливою ланкою роботи, яка забезпечує соціальний і психологічний комфорт учнів є діяльність соціально-психологічної служби.

Серед основних завдань вважаю, що забезпечення адаптації учнів до нових умов навчання; взаємовідносин учнів в колективі навчальної групи і гуртожитку, є чи не найголовнішим.

Соціально-психологічна служба працювала за напрямками дозволяють вивчити особистість учня, як індивідуально так і в колективі, враховуючи вікові особливості, психічний розвиток та індивідуально-типологічні особливості.

Пріоритетними напрямками її  роботи є:

– психодіагностична робота;

– психокорекційна робота;

– консультаційна робота;

– просвітницька робота з адміністрацією, педагогічним колективом, учнівським колективом та батьками  із роз’яснення актуальних проблем та методів практичної психології;

– удосконалення науково – методичної роботи щодо підвищення професійного рівня.

Підготовлено ряд методичних рекомендацій для педагогів центру щодо розв’язання проблем адаптації учнів до освітніх вимог.

Особлива увага приділяється формуванню здорового способу життя, профілактиці правопорушень, злочинності, вживання алкогольних і наркотичних речовин, подоланню явищ жорстокості, насильства.

На особливому контролі  робота з учнями з неповних, багатодітних, малозабезпечених сімей,  що вимагають відповідної підвищеної уваги.

Штаб з профілактики правопорушень проводить індивідуальну роботу з учнями, які потребують особливої уваги, організовує зустрічі з працівниками правоохоронних органів, ДАІ, прокуратури, податкової служби, працівниками служби у справах дітей, кримінальної міліції у справах дітей.

На внутрішньому обліку стояли 5 учнів (на сьогодні – 2 учні) ,  це учні, які скоїли правопорушення.

Проте, в групах є діти, яких можемо  віднести  до «групи ризику». Це – учні, які пропускають заняття без поважних причин, палять або вживають алкогольні напої, а також порушують правила поведінки під час навчання або правила проживання в гуртожитку. На таких учнів заведена картотека, проводяться індивідуальні бесіди, анкетування на визначення активності, тривожності, поведінки в колективі. Неодноразово проводились бесіди з батьками.

Періодично проводяться виховні години та бесіди з питань правової освіти учнів.

З метою формування сприятливого, безпечного середовища в умовах навчального закладу були проведенні тижні толерантності та психології. Завдяки тренінговим заняттям, лекціям, тематичним вечорам у навчальному закладі покращився загальний мікроклімат, зменшилася кількість конфліктів серед учнів.

В центрі навчаються  5 дітей-сиріт; 2 круглі сироти та 3 дітей, позбавлені батьківського піклування.

У навчальному закладі є також учні, батьки яких працюють за межами України. Такі учні вимагають також значної уваги з боку соціально-психологічної служби.

Методична робота – важлива складова діяльності кожного педагога і найважливіша умова забезпечення ефективності функціонування центру.

Основні завдання методичної служби полягають у стимулюванні неперервної фахової  і загальної освіти педагогів, посилення їх мотивації до якісної роботи, сприяння роботі педагога над творчим самовдосконаленням і особистим фаховим зростанням, мотивація учнів до участі в конкурсах, олімпіадах, турнірах, забезпечення участі майстрів, викладачів, вихователів у науковій та інноваційній діяльності; формування найкращих моральних якостей та компетентностей, як учнів, так і педагогів.

Протягом навчального року проводились  місячник методичної роботи, фестивалі відкритих уроків, «круглих столів», семінарів, пед. читань, теоретичних конференцій, тренінгів, виставок методичних розробок, творчих звітів педагогів, які атестуються, тощо. Такий підхід  до організації роботи сприяє вирішенню цілого комплексу завдань роботи з педагогами, підвищенню їх професійного рівня, якості і результативності освітньої діяльності. Працюючи над вирішенням методичної проблеми на засіданнях педагогічної ради розглядались питання:

 • Сучасний урок – спільна творчість учителя та учнів (листопад 2016 р. – Мусій Л.В.)
 • Створення віртуальної бібліотеки (листопад 2016 р. – Овчаренко Л.Ф.)
 • Потреба у здоровому житті як ознака компетентності особистості учня.(березень 2017 р. – Сафронов Т.К.)
 • Впровадження нових педагогічних ідей у роботі майстрів виробничого навчання (березень 2017 р. – Вихованець Л.І.)
 • Вибір та застосування педагогічних технологій у роботі майстрів виробничого навчання.(березень 2015 р. – Мельничук Н.Д.

Були проведені педагогічні читання з тем: «Підвищення ефективності навчально-виховного процесу через використання сучасних методів навчання» (січень 2017 р.) та «Застосування інноваційних технологій у підготовці кваліфікаційних кадрів» (березень 2017 р.) . Семінар « Булінг в навчальному закладі: причини, наслідки, допомога», «Обдарованість, типи інтелекту», «Попередження суїцидів серед підлітків». Протягом навчального року проводились майстер – класи на секції методичної роботи та серед викладачів та майстрів області: Вихованець Л.І. «Лялька – мотанка», Мачковська І.В. «Виготовлення штучних квітів ».

У 2016-2017 н. р. педагогами центру було проведено 26 відкритих уроків, з використанням інноваційних технологій навчання. Кращими відкритими уроками є уроки які підготували:

Викладачі: Побережник С.С., Побережник А.В., Анікієнко М.А., Осадчук В.Г., Овчаренко Л.Ф., Сафронов Т.К., Петров Д.В.,

Майстри в/н:   Вихованець Л.І., Мінаєва Л.М.,   Старинець І.В.

Щорічно в центрі проводяться предметні тижні, структура проведення яких забезпечує максимальне включення учнів в заходи, які сприяють розвитку їх творчих здібностей, стимулювання їх до активної праці, підвищення інтересу до навчання, поглибленню знань та сприйняттю навчально-громадській, організаційній та культурно-мистецькій діяльності учнів. Цікавими заходами запам’ятались предметні тижні з економіки та правознавства, які провів Петров Д.В.; з української мови та літератури – Бойчук О.Ю., Овчаренко Л.Ф.; екології та географії – Побережник С.С., Побережник А.В.; з візажної справи – Чорноус Л.Л., Анікієнко М.А. виставки практичних робіт учнів з математики, малювання, кольорознавства, візажної справи На високому організаційному і художньо-естетичному рівні проводились тематичні вечори з української літератури – Овчаренко Л.Ф., Бойчук О.Ю.

Методичними комісіями проводилися професійні конкурси з усіх професій, які показали високий рівень професійної підготовки учнів.   В рамках місячника методичної роботи були проведені учнівські олімпіади. Результати свідчать про наявність резервів для підвищення рівня якості підготовки учнів.

На конкурс методичних розробок педагогам центру було підготовлено 28робіт, що складає близько 46% з тих, які б мали бути. Це свідчить про необхідність посилити увагу до цього виду діяльності і у цьому мають бути зацікавлені всі педагоги.

Умовою успішної методичної роботи є її планування, яке має здійснюватись «знизу догори» і запропоновані кожним педагогом заходи є основою плану роботи методичної комісії. З урахуванням  результатів  роботи  за цей навчальний рік, слід спланувати  роботу  методичних  комісій на наступний 2017-2018 н.р.

Матеріали  напрацьованого  педагогічного досвіду  враховуються  при  атестації.

       Атестація педагогічних кадрів є певних показником творчої діяльності педагогів, механізмом удосконалення якості освіти. У 2016 – 2017 р. атестувались 12 педпрацівників, система праці яких вивчалася в усіх напрямках: якість проведення уроків, позакласних заходів, проводився моніторинг їх діяльності, вивчався і узагальнювався досвід роботи.

 Підсумки атестації 2016 – 2017 р.

 Присвоєна кваліфікаційна категорія:                                                                                                 

 1. «Спеціаліст вищої категорії»        – 2 чол;
 2.  «Спеціаліст першої категорії»- 1 чол;
 3.  «Спеціаліст другої категорії»       – 2 чол;
 4. Встановлення 10 тарифного розряду  -2 чол;

 Відповідність раніше присвоєної кваліфікації:

 1. Кваліфікаційна категорія «Спеціаліст вищої категорії» та педагогічного звання «методист» -3 чол.
 2. Педагогічне звання «Майстер в/н 2 категорії»- 1 чол.

 Загалом в закладі педагогічні працівники мають такі кваліфікаційні категорії:

Педагогічне звання «Викладач- методист »- 4 чол.

Педагогічне звання «Старший викладач »-  6 чол.

Кваліфікаційні категорії «Майстер в/н І категорії»-  9 чол.

«Майстер в/н ІІ категорії»- 4 чол.

«Спеціаліст вищої категорії»-15 чол.

«Спеціаліст першої категорії»-9 чол.

«Спеціаліст другої категорії»-8 чол. «Спеціаліст»- 10 чол.

За результатами роботи за навчальний рік  вчителем року стала Анікієнко М.А.,  майстром року- Мінаєва Л.В.

Актуальним напрямком освітньої діяльності в центрі залишається пошук, розвиток і підтримка обдарованих дітей.

Позитивний імідж нашому закладу створюють їхні досягнення у професійній, загальноосвітній, фізичній підготовці, зірочки і зірки, які хочу назвати.

Наші досягнення у 2016-2017 н.р. на обласному та Всеукраїнському  рівнях:

 • ІІІ місце у ІІІ обласному етапі Мовно-літературного конкурсу ім.Т.Г.Шевченка – учениця гр. Ф-19-15 Поліщук Анастасія(викладач Овчаренко Л.Ф..);
 • ІІмісце у ІІІ етапі ХVIІ Міжнародного  конкурсу з української мови імені Петра Яцика -– учениця гр. П-6-14 Процун Анна(викладач  Бойчук О.Ю.);
 • І місце у Обласний конкурс фахової майстерності з професії «перукар» серед учнів професійно-технічних навчальних закладів та 8 місце на Всеукраїнському етапі – учениця гр. П-5-14 Марцинюк Юлія(підготували майстри в/н Мінаєва Л.М. та Сафронова І.С.;
 • І місце у Обласному конкурсі фахової майстерності з професії «флорист» серед учнів професійно-технічних навчальних закладів та 7 місце на Всеукраїнському етапі – учениця гр. Фл-10-14 Мельник Христина(майстер в/н Федорова Л.Ю.);
 • ІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з предмету «Технології» серед навчальних закладів м. Вінниці уч.гр.К-40-13 Яременко Діана;

На ІІІ Міжрегіональному чемпіонаті  з перукарського мистецтва «Імперія краси», у якому взяли участь команди більш, ніж 7-ми міст України та команда Республіки Білорусь учасники Вінницького ЦПТО технологій та дизайну посіли 12 призових місць, у тому числі:

 • 1 місце – у номінації «Стильна ракушка», гр. П-14-15 Цвігун Ірина (майстер в/н  Губерт О.М.);
 • 1 місце – у номінації «Голлівудські хвилі», гр. П-15-15 Бальба Віталіна (майстер в/н Горбенко В.Я.);
 • 1 місце – у номінації «Вечірня зачіска», гр. П-6-14 Власюк Яна

(майстер в/н Коновалова Н.С.);

 • 1 місце – у номінації «Фантазійний макіяж», гр. П-6-14 Павлишина Анастасія (майстер в/н Коновалова Н.С.);
 • ІІ місце – у номінації «Стильна ракушка», гр. П-14-15 Рибачок Юлія(майстер в/н  Губерт О.М.);
 • ІІ місце – у номінації «Стильні кудряшки», гр. П-13-15 Воронюк Ярослава (майстер в/н  Кичак Г.В.);
 • ІІ місце – у номінації «Фантазійна зачіска», гр. П-15-15 Вознюк Наталія (майстер в/н Горбенко В.Я.);
 • ІІ місце – у номінації «Фантазійний макіяж», гр. П-15-15 Трофіменкова  Ірина (майстер в/н Горбенко В.Я.);
 • ІІ місце – у номінації «Креативний макіяж», гр. П-6-14 Власюк Яна (майстер в/н Коновалова Н.С.);
 • ІІ місце – у номінації «Чоловіча стрижка Барбаринг», гр. П-5-14 Кирилюк Вікторія (майстер в/н  Любачинківська В.Л.);
 • ІІІ місце – у номінації «Фантазійний макіяж», майстер виробничого навчання Ташлицька М.А.;
 • ІІІ місце – у номінації «Креативний макіяж», гр. П-6-14 Кузьменко Аліна(майстер в/н Коновалова Н.С.);
 • І-і місця у обласному етапі Всеукраїнської виставки декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» – учениці групи флористів Фл-10-14 – Короп Лілія (майстер в/н Макоцька Г.В.), Константинова Ганна (майстер в/н Федорова Л.Ю.);
 • ІІІ місце на Всеукраїнському етапі конкурсу-виставки «Наш пошук і творчість – тобі, Україно» – уч.гр. Фл-28-16 Шевченко Аліна і Балан Анна (керівник – Старинець І.В.);
 • На обласному конкурсі худ. самодіяльності серед учнів ПТНЗ. І місце у номінації «Вокал»  – уч. гр. П-4-14 Марполь Крістіна;
 • ІІІ місце у обласному етапі Всеукраїнського чемпіонату з перукарського мистецтва «Снігова королева» – учениця гр. П-4-14 Піддубченко Оксана (майстер в/н Андріїшина А.В.), Віце-міс -.уч.гр.П-18-15 Войцицька  (майстер в/н Панасюк Л.О.);
 • 1 місце на обласних у 4 місце на Всеукраїнських змаганнях з волейболу;
 • 1 місце  на обласних змаганнях з баскетболу – команди під керівництвом Сафронова Т.К. і Каплінського Р.С.;
 • ІІІ місце на обласних змаганнях з шахів – уч. гр.Фл-10-14 Валікова Марина та Красненкова Анна.

 Інформаційно-комунікаційне забезпечення.  На сьогодні в центрі нараховується  44 персональних комп’ютери, 5 ноутбуків, 4 мультимедійних проектори та інша організаційна техніка.

Майже всі комп’ютери  мають вихід до мережі Інтернет.

Упродовж  2016-2017 н. р. надавалась допомога  педпрацівникам щодо створення презентацій, матеріалів  до конкурсів професійної майстерності та Дня відкритих дверей, створення відеоматеріалів, виконувалась у постійному режимі заправка принтерів та їх поточний ремонт, здійснювалась профілактика, налагодження та ремонт комп’ютерної техніки.

Загальний книжковий фонд бібліотеки  складає більше 24 тис. примірників. У фонді бібліотеки  нараховується  близько 10 тис.  примірників художньої та науково-фантастичної літератури, періодична преса. Проте,  фонд підручників з предметів і професійної і теоретичної підготовки потребує оновлення.   В бібліотеці є читальний зал на 26 місць, комп’ютер з підключенням до інтернету.

Проте, перевірка роботи бібліотеки виявила цілий ряд недоліків: НЕ створений електронний каталог, відсутня робота щодо підвищення  заінтересованості дітей до відвідання бібліотеки.

           Охорона праці. Згідно з вимогами законодавства України в центрі створена служба охорони праці та безпеки життєдіяльності. З метою запобігання травматизму та поліпшення безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу розроблений план роботи на поточний навчальний рік, який аналізується на інструкційно-методичних нарадах,  видаються відповідні накази.

Територія і приміщення училища утримуються в належному протипожежному стані, є в наявності необхідна документація.

Ще одна чи не найголовніша діяльність-  це фінансово-господарська.

Яка тут ситуація?

По загальному  фонду видатки  за  період 2016 р. склали 10млн.922тис. грн. , у тому числі

На заробітну плату    – 5994,3тис.грн.

По спеціальному фонду надійшло коштів    577524,39 грн.   :

Фактичні видатки – 600437,49 грн. Залишок на 1.01.17 – 11552,7 грн.

Благодійні надходження – 634434 грн.

За 6 місяці 2017р надходження по спец. фонду . склали 348811  грн., благодійних – 51812.74грн.;

Видатки -205201 грн.

За звітний період виконані ремонтні роботи:

 • виконується замінена вікон на енергозберігаючі металопластикові пакети у майстерні №12;
 • виконаний ремонт спортивного залу;
 • виконано косметичний ремонт сходових клітин, дверей, роздягалень в спортивному залі;
 • каб. №№32, 31, виконуються ремонти в каб. 206,104;

– проведено дезінфекцію  приміщень;

– підготовлено теплові вузли до експлуатації  в осінньо-зимовий період;

– відремонтовано каналізації 27 пог.м.; та замінено унітазів -24.од., умивальників-35од., кранів  -128 од.

– пофарбовано панелей, підлоги, стін-195 кв.м.;

– побілено стелі в сан. кімнатах –  45 кв.м.

– на території пофарбовано огорожу та висаджено квіти.

Співпраця з громадськими організаціями.

На прохання ради ветеранів  у навчально-виробничих майстернях виконувались замовлення на пошиття одягу та надавались перукарські послуги.

Для воїнів АТО у навально-виробничих майстернях швейників виготовлено 200 пар шкарпеток.

За прибирання території міста волонтерська команда центру отримала подяку мера м. Вінниці Сергія Моргунова, а дві активістки отримали путівку в дитячий табір «Подільський Артек»

Учні разом з майстрами в/н  обслуговували мешканців шкіл-інтернатів та дитячих будинків.

У порядковані могили ветеранів Великої Вітчизняної війни.

Робота проведена велика, і я вдячний, в більшій чи меншій мірі  всім, хто підставляв своє плече, приходив на допомогу,  завдяки праці яких, наш заклад має своє обличчя, креативне бачення, свою вагу в великому пласті, яким є професійно-технічна освіта області. І повірте мені, я це ціную, і буду намагатись також добиватись того, щоб ваша праця не була не помічена.  Здобути перемогу в абсолютно любій справі  можна лише діючи разом, розуміючи один одного і підтримуючи.