Річний звіт директора

ЗВІТ

в. о. директора державного навчального закладу «Вінницький центр професійно-технічної освіти технологій та дизайну» про роботу у 2019-2020 навчальному році

            Упродовж 2019-2020 навчального року діяльність педагогічного колективу спрямовувалась на реалізацію вимог Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», Державної національної програми «Освіта», наказів Міністерства освіти і науки України, рішень та розпоряджень Департаменту освіти і науки України Вінницької облдержадміністрації.

Центр здійнював  підготовку кваліфікованих  робітників для підприємств і організацій міста та області за 9 робітничими професіями, які поєднані  у 5 інтегрованих  з правом отримання учнями високого рівня кваліфікації на ІІІ ступені навчання.

Підготовка кваліфікованих робітників.

На  2020р. укладені договори на підготовку180 кваліфікованих робітників між центром та підприємствами, установами, організаціями –  замовниками кадрів.

З них – швейне виробництво (професія «кравець, закрійник») –50 осіб.

Сфера обслуговування – 130 осіб з професій:

– «кравець, закрійник»

– «перукар (перукар-модельєр), візажист – 50 осіб, 50підприємств;

 • «перукар (перукар-модельєр), манікюрниця» – 25 осіб, 25підприємств;
 • «фотограф(фотороботи), оформлювач табло віньєток та альбомів» – 25 осіб, 15 підприємств.
 • «флорист, оформлювач вітрин, приміщень та будівель» –25 осіб, 15 підприємств;

У червні 2020 року центр закінчили 190 випускників, з яких 19 отримають  диплом з відзнакою ). Достроково у 2019-2020н.р. випущено  3 учні.

Моніторинг працевлаштування показав, що 86% випускників минулого випуску працевлаштовано на підприємствах міста та області,  випускників продовжують навчання у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівня акредитації.

Контингент.

Контингент центру станом на 01.09.2019 року складав 528 учнів, з них на І курс було зараховано 180 осіб. Середня наповнюваність в групах  складає 28учнів. Навчання проводиться на бюджетній основі.

На 1.06.2020р. у центрі навчалося 516 учнів. Перехідний контингент – 326 здобувачів освіти.

Гострим питанням залишається збереження контингенту. Втрати контингенту за 2019-2020 навчальний рік – 12 учнів.  Причини відрахувань різні, серед них –  переведення в інші ПТНЗ(4 особи) та сімейні обставини. Але є питання, що залежать від впливу майстрів виробничого навчання, класних керівників, мікрокліматів, які створюються в колективах. Тому тут, безумовно, повинна бути злагоджена співпраця всіх підрозділів, направлених на виховання кожного окремого  учня.

 1. Профорієнтаційна робота.

Важливою сьогодні, як ніколи, є профорієнтаційна робота, особливо в умовах жорсткої конкуренції.

З метою поліпшення якісного складу учнів педагогічний колектив проводив профорієнтаційну роботу серед учнівської молоді в школах міста та області. У профорієнтаційній роботі також задіяні учні центру. Проведений день відкритих дверей у Центрі. Оголошення про набір розміщенні на сайті центру, у пресі, на профорієнтаційних стендах на території центру та надруковані рекламні брошури.

Але для виконання регіонального замовлення у 2020 р. усім педпрацівникам слід активізувати  профорієнтаційну агітацію.

 1. Професійно-практична підготовка

Професійні якості, майстерність наших випускників стають запорукою їх майбутньої успішної трудової діяльності.

Тому професійно-практична підготовка є, напевно, однією з найголовніших для кожного закладу, адже вона дає можливість перевірити готовність учня до майбутньої професії.

Якісні показники професійно-практичної підготовки(відсоток учнів, які мають достатній та високий рівні  навчальних досягнень):

– за результатами семестрового контролю: 86,13%;

– за результатами ККР: 84,55%

– за результатами поетапної та державної кваліфікацій: 87,19%

Професійно-практична підготовка у закладі здійснюється на випуску корисної продукції та наданні послуг населенню згідно з переліком робіт, розробленим і узгодженим методичними комісіями центру відповідно до вимог кваліфікаційних характеристик. Завдяки соціальному партнерству з перукарнями,  фотосалонами, флористичними студіями міста та області вирішуються питання проходження виробничої практики на оплачуваних робочих місцях та працевлаштування.

У І півріччі 2019-2020н.р.  план виробничої  діяльності виконаний на 100%.

Діючими у закладі перукарнею, фотосалоном та флористичною майстрнею,  на підприємствах у процесі виробничої практики надано послуг населенню та виготовлено продукції, надано інших послуг на суму 400,31 тис.грн., у тому числі: у майстернях – 34,33 тис. грн.; на підприємствах  – 126,91 тис. грн.

5.Теоретична підготовка.

Комплексне методичне забезпечення предметів, в основному, відповідає вимогам стандартів і розміщене в  17-ти навчальних кабінетах.

Рівень теоретичної підготовки за підсумками семестрової атестації  у цілому по центру:

якість знань з предметів теоретичної підготовки  – 69,17% (у минулому навчальному році – 69,92%);

успішність – 99,16%( знизилась на 0,12%);

середній бал – 7,21 (на рівні минулого року – 7,26).

Вважаю, що в контексті цього питання є над чим працювати.

Кращі показники серед груп: Фл-36-17, П-8-19, П-7-19, П-30-17.

Навчальний заклад здійснює підготовку кваліфікованих робітників за Державними стандартами професійно-технічної освіти. Підготовка проводиться за навчальними планами, затвердженими Міністерством  освіти і науки та Департаментом освіти і науки Вінницької облдержадміністрації,  та програмами затвердженими в установленому порядку.

Усі педагогічні працівники ведуть навчально-методичну, плануючу документацію:  навчальні програми, поурочно-тематичні плани, плани навчально-виробничої діяльності тощо.

У своїй роботі викладачі надають перевагу інтерактивним розвивальним особистісно-орієнтованим методам і формам навчання, таким як “проблемна лекція”, “евристична бесіда”, “опитування експертів”, веб-квест, навчання у малих групах, технологіям критичного мислення та іншим.  Широко застосовуються інформаційно -комунікаційні технології навчання.

 1. Контроль за навчально-виховним процесом

Контроль за навчально-виховним процесом здійснюється згідно з планом внутрішнього  контролю, який є складовою частиною плану роботи закладу на поточний рік і охоплює всі сторони діяльності навчального закладу.

Матеріали перевірок аналізуються на педрадах, плануються відповідні заходи, контролюється їх виконання.

З метою здійснення внутрішнього контролю проводяться ДКР, за результатами яких можна оцінити рівень знань, умінь і навичок учнів.

Результати контролю знань за рік:

– ДКР – якість знань із загальноосвітніх дисциплін становить- 36,2%.

– Результати виконання комплексних кваліфікаційних робіт(теоретична частина) – 70,2 %.

Аналізуючи стан викладання у 2019-2020 навчальному році, слід відзначити високий методичний рівень проведення  уроків викладачами Анікієнко М.А., Чорноус Л.Л.,  Бойчук О.Ю., Осадчук Л.В., Осадчук В.Г., Побережником С.С., Юкальчук Л.П., Овчаренко Л.Ф., Рибачук А.В., Рогозовської А.В. та багатьма іншими.  Їх уроки свідчать про високу педагогічну майстерність. Слід відмітити змістовну розвивальну позаурочну роботу  викладачів: Петрова Д.В., Петрової О.Г., Рогозовської А.В.

 1. Виховна робота.

Головною метою виховної роботи в Центрі є: формування і розвиток високоінтелектуальної, свідомої особистості з активною громадянською позицією, готової до конкретного вибору свого місця в житті.

Основні складові виховної роботи спрямовані на досягнення цієї мети.

Виховна робота була підпорядкована таким видам діяльності як:

 • дослідницько-пізнавальна та творчо-пошукова,
 • спортивно-оздоровча,
 • трудова,

–          військово-патріотичне  та правове виховання.

Проводилася робота по залученню учнів до занять в гуртках  художньої самодіяльності, спортивних секціях. В Центрі працює 3 гуртки художньої самодіяльності,  6 спортивних секцій, 18 гуртків технічної творчості і 20 предметних гуртків, 7 гуртків за інтересами, які ведуть вихователі.

Важливою ланкою роботи, яка забезпечує соціальний і психологічний комфорт учнів є діяльність соціально-психологічної служби.

Діяльність психологічної служби  сприяє оновленню змісту професійно-технічної  освіти держави в цілому та нашого Центру зокрема. Адже завданням в сфері ЗП(ПТ)О є підготовка високопрофесійних громадян, які володіють сучасними знаннями, вміннями, новими технологіями. Сучасний молодий робітник має володіти такими якостями як усвідомлення мотивації до навчання, навичками комунікативної поведінки, стресостійкістю, психофізичним розвитком відповідно до віку та інше. Цьому сприяє просвітницько-профілактична робота служби.

Спрямованість діяльності психологічної служби в першу чергу обумовлено специфікою комплектування закладу контингентом учнів, що потребують прискіпливої уваги з боку практичного психолога, соціального педагога та всього педагогічного колективу аби досягти кінцевої мети – сформувати особистість сучасного молодого робітника.  Одним з основних напрямків роботи соціально-психологічної служби є соціально-психологічний та психолого-педагогічний супровід учасників освітнього процесу.

Станом на травень 2019-2020 н.р. на внутрішньому обліку перебуває 9 учнів. Діти  «групи ризику» з  ознаками  соціальної  і  педагогічної  занедбаності, емоційної дезадаптації, з відхиленнями у поведінці, з порушеннями психосоматичного і нервово-психічного здоров’я, схильними до залежностей та правопорушень, складними  взаємовідношеннями у сімейному середовищі потребують першочергової уваги. Упродовж року соціальним педагогом обстежено житлово-побутові умови учнів схильних до девіантної поведінки.

Важливиий напрям роботи з соціального захисту дітей – робота з батьками учнів. Для батьків були оформлені інформаційні стенди. Соціальний педагог  проводив консультації  та профілактичні бесіди з батьками, тримає на контролі успішність та відвідування занять учнями.

В центрі навчаються  10 дітей-сиріт: 2 круглих сироти та 8 дітей, позбавлених батьківського піклування.

У навчальному закладі є також учні, батьки яких працюють за межами України. Такі учні вимагають також значної уваги з боку соціально-психологічної служби.

Основні проблеми, які вирішуються під час роботи  з учнями з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: вирішення житлово-побутових проблем; налагодження (відновлення) соціальних зв’язків; отримання доступу до більших освітніх можливостей або соціальної активності; навчання навичкам безпечного способу життя щодо інфікування ВІЛ; сприяння у працевлаштуванні; соціально-психологічна підтримка: розвиток комунікативних навичок, формування впевненості у собі та позитивної самооцінки, набуття навичок уникнення та розв’язання конфліктів, вирішення особистісних проблем;формування творчої активності особистості; надання консультативної допомоги з різних питань; допомога в отриманні пільг передбачених законодавством; формування навичок ведення домашнього господарства; формування навичок в організації побуту.

Важливим напрямком інформаційно-просвітницької роботи в  2019-2020 н.р. є підвищення обізнаності всіх учасників освітнього процесу про насильство, його наслідки, а також на навчання ефективного протистояння, у тому числі завдяки розвитку особистісних і соціальних (життєвих) навичок і педагогічних компетенцій. Так у Центрі фахівцями психологічної служби були проведені:

 • «тиждень протидії булінгу в навчальному закладі » . та правопросвітницька компанія «Стоп булінг!»;
 • тиждень просвітницько-профілактичної роботи щодо протидії торгівлі людьми »;
 • інформаційно-роз’яснювального тиждень «рівний-рівному» щодо впровадження інклюзивної освіти .

Практичний психолог та соціальний педагог систематично виявляють причини труднощів учнів у навчанні, інтелектуальному розвитку, соціально-психологічній адаптації; вивчають та визначають індивідуальні особливості динаміки розвитку особистості, потенційні можливості в освітньому процесі, професійному самовизначенні. Для цього протягом навчального року проведені: Діагностичні мінімуми  «Стартова готовність до професійної діяльності», та «Адаптованість до  умов навчання»,  «Соціальна компетентність» та  «Готовність до трудової діяльності»(за запитом), визначення міжособистісних стосунків у групі, методика «Соціометрія» для груп першого курсу, анкетування.

За результатами діагностики проводилась  індивідуальна корекція – усунення виявлених труднощів соціально-психічного розвитку здобувачів освіти, зниження ризиків проблем адаптації до освітнього середовища, схильності до залежностей та правопорушень, різних форм девіантної поведінки. На практичних заняттях фахівцями здійснювалась профілактика відхилень у розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним; ситуаціям в освітньому процесі.

Для вирішення запитів, з якими звертаються учасники освітнього процесу, проводяться консультації та бесіди. Всього проведено 232 індивідуальні консультації для учнів, батьків та педагогів.

Для формування психологічної та соціальної компетентності педагогічних працівників проводились: психолого-педагогічні семінар  «Формування іміджу сучасного вчителя», психологічний тренінг «Емоційна компетентність як життєвий ресурс», міні-лекції, виступи на інструктивно-методичних нарадах педагогічного колективу на теми: «Роль психолога в адаптації учнів до нових умов навчання»; «Попередження суїцидальної поведінки учнів» , виступи-презентації:     «Причини суїцидальних тенденцій серед учнівської молоді», «Впровадження інклюзивної освіти в навчальний процес»; «Булінг в навчальному закладі : поняття , причини та шляхи подолання», «Результати анкетування учнів «Булінг та його прояви у підлітковому віці та надання рекомендацій по згуртуванню учнів».

Практичний психолог та соціальний педагог беруть участь в засіданнях «Штабу правопорушень», 8 засідань (1 раз в місяць) та щотижневих  нарадах вихователів та у роботі методичного об’єднання, навчально-методичних заходах, творчих та ініціативних групах.

Розповсюджені інформаційні буклети «Ні – торгівлі людьми!», «Булінг в навчальному закладі: причини, наслідки, та шляхи подолання»; «Готовність до ЗНО. Стратегії роботи з дітьми «групи ризику»; «Послідовність підготовки до ЗНО»; «Як зменшити вплив стресу на дитину»; інформаційний вісник для учнів «Життя прекрасне без алкоголю та наркотиків».

Психологічна служба співпрацює з органами охорони здоров’я, соціальної політики, молоді та спорту, внутрішніх справ, іншими органами виконавчої влади, а також комунальними закладами соціального захисту дітей, підтримки сімей, дітей та молоді, фахівцями із соціальної роботи об’єднаних територіальних громад, громадськими організаціями.

8.Методична робота

Це важлива складова діяльності кожного педагога і одна з найважливіших умов забезпечення ефективності функціонування центру. Її структурування має на меті створення цілісної системи взаємопов’язаних заходів, що ґрунтується на досягненнях педагогічної, фахової майстерності, розвиток творчого потенціалу кожного педагога і колективу в цілому, підвищення ефективності навчально-виховного процесу. Методична проблема, над якою працює колектив навчального закладу: «Удосконалення навчально-виховного процесу шляхом запровадження інноваційних технологій». Організація роботи над проблемою відображена в єдиному плані роботи навчального закладу, в плані роботи педагогічної ради, методичних комісій. В центрі діє 6 методичних комісій:

–   МК викладачів фізико-математичного циклу та фізичного виховання (голова комісії Осадчук В.Г.)

–      МК викладачів природничо-гуманітарного циклу (голова комісії Бойчук О.Ю.);

–  МК викладачів фізичної культури, спецдисциплін та майстрів виробничого навчання фотографічного профілю (голова комісії Петров Д.В..);

–  МК майстрів виробничого навчання перукарського, віражного та манікюрного профілю (голова комісії Сорока Т.П.);

–  МК майстрів виробничого навчання швейного та флористичного профілю (голова комісії Чорноус Л.Л.)

–   МК вихователів (голова комісії  Зінькова Н.І.).

Основні завдання методичної діяльності полягають у стимулюванні неперервної фахової і загальної освіти педагогів, посилення їх мотивації до якісної роботи, сприяння роботі педагога над творчим самовдосконаленням і особистим фаховим зростанням, мотивація учнів до участі в конкурсах, олімпіадах, турнірах, забезпечення участі майстрів, викладачів, вихователів у науковій та інноваційній діяльності; формування найкращих моральних якостей та компетентностей, як учнів, так і педагогів.

Стали традиційними проведення місячника методичної роботи, фестивалів відкритих уроків, «круглих столів», семінарів, педагогічних читань, теоретичних конференцій, тренінгів, виставок методичних розробок, творчих звітів педагогів, які атестуються, тощо. Такий підхід до організації роботи сприяє вирішенню цілого комплексу завдань роботи з педагогами, підвищенню їх професійного рівня, якості і результативності освітньої діяльності.

У цьому  році відбулися педагогічні читання на тему: «Удосконалення навчально-виховного процесу шляхом запровадження інноваційних педагогічних технологій».  У процесі підготовки педагогічних читань педагоги прагнули об’єднати індивідуальні й колективні дослідження даної проблеми.  Це дало можливість кожному не лише узагальнити свій власний наявний досвід, але й збагатити його досвідом колег, розробити нові форми його впровадження. Доповідачі, використовуючи мультимедійні засоби, ділилися досвідом роботи.

Згідно з планом  проведення місячника був проведений фестиваль відкритих уроків з показом використання методів проектів при проведенні уроків, а також використання інноваційних технологій.

Засідання педагогічної ради проходили відповідно до затвердженого плану

Підвищенню рівня кваліфікації педагогів сприяли «Круглі столи»: «Модель сучасного вихователя, модель розвитку професійної компетентності вихователя» (МК вихователів) – листопад 2019р.; «Проект – як альтернатива класно-урочного навчання» (методист, викладачі) – лютий 2020 р.

У 2019-2020 н.р. педагогами центру було проведено 23 відкритих уроків, з використанням інноваційних технологій навчання. Кращими відкритими уроками є уроки які підготували: Бойчук О.Ю., Побережник С.С., Осадчук В.Г., Віштал Л.Б., Рибачук А.В., Рогозовська – Косунець А.В.

Проведено  виставку методичних розробок і портфоліо педагогів, які атестувались.

Атестація педагогічних кадрів є певним показником творчої діяльності педагогів, механізмом удосконалення якості освіти. У 2019 – 2020 р. атестувались 14 педагогічних працівників, система праці яких вивчалася в усіх напрямках: якість проведення уроків, позакласних заходів, проводився моніторинг їх діяльності, вивчався і узагальнювався досвід роботи. У цьому році достроково атестувався один педагог, але її діяльність відповідала вимогам Положення про атестацію. Завдяки цьому дещо зросли показники якості педагогічних кадрів.

У 2019 – 2020н.р. підтверджено та присвоєно:

-Вища категорія – 2особи.;

-Пед. звання «викладач-методист» – 1чол.,

-Майстер 1 категорії – 2 особи,

-Спеціаліст І категорії – 2 особи,

-Спеціаліст ІІ категорії – 2 особи,

– Встановлено вищі тарифні розряди- 2 особам

Актуальним напрямком освітньої діяльності в центрі залишається пошук, розвиток і підтримка обдарованих дітей.

 1. Наші досягнення у 2019-2020 н.р. на обласному та Всеукраїнському рівнях:

Позитивний імідж нашому закладу створюють  досягнення учнів у професійній, загальноосвітній, фізичній підготовці.

 • ІІ місце у ІІІ етапі ХVIІ Міжнародного  конкурсу з української мови імені Петра Яцика -– учениця гр. П-30-17 Ткачук Дарія (викладач  Бойчук О.Ю.);
 • Гран- прі в обласному учнівському конкурсі на краще виконання бук-трейлера із зарубіжної літератури – уч. гр.Ф-6-18 Махаммедова І.  (викладач Іванчишена О.В.);
 • На V Міжрегіональному чемпіонаті з перукарського мистецтва «Імперія краси», у якому взяли участь команди більш, ніж 7-ми міст України та команда Республіки Білорусь учасники Вінницького ЦПТО технологій та дизайну посіли 19 призових місць
 • І-і місця у обласному етапі Всеукраїнської виставки декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край»
 • І-е місце у обласному етапі конкурсу перукарської майстерності «Зірка Естель»
 • На обласному конкурсі худ. самодіяльності серед учнів ПТНЗ. І місце у номінації «Вокал»;
 • Всеукраїнський конкурс фотографів «Моя Україна» – п’ять призових місць.
 • Інформаційно-комунікаційне забезпечення.

На сьогодні в центрі нараховується  46 персональних комп’ютерів, 7 ноутбуків, 4 мультимедійних проектори та інша організаційна техніка.

Майже всі комп’ютери  мають вихід до мережі Інтернет.

Упродовж  2019-2020 н. р. надавалась допомога  педпрацівникам щодо створення презентацій, матеріалів  до конкурсів професійної майстерності та Дня відкритих дверей, створення відеоматеріалів, виконувалась у постійному режимі заправка принтерів та їх поточний ремонт, здійснювалась профілактика, налагодження та ремонт комп’ютерної техніки.

Загальний книжковий фонд бібліотеки  складає більше 22 тис. примірників. У фонді бібліотеки  нараховується  близько 10 тис.  примірників художньої та науково-фантастичної літератури, періодична преса. Проте,  фонд підручників з предметів і професійної і теоретичної підготовки потребує оновлення.  В бібліотеці є читальний зал на 26 місць, комп’ютер з підключенням до інтернету, Wi-Fi.

 1. Охорона праці. Згідно з вимогами законодавства України в центрі створена служба охорони праці та безпеки життєдіяльності. З метою запобігання травматизму та поліпшення безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу розроблений план роботи на поточний навчальний рік, який аналізується на інструкційно-методичних нарадах,  видаються відповідні накази.

Територія і приміщення училища утримуються в належному протипожежному стані, є в наявності необхідна документація.

На базі закладу проведений обласний семінар інженерів з ОП.

 • Фінансово-господарська діяльність

За звітний період виконаний ряд  ремонтних робіт: виконаний ремонт навчально-виробничої майстерні № 103; каб. №№42, 12,15, 208; споруджено пандус,  проведено дезінфекцію  приміщень; підготовлено теплові вузли до експлуатації  в осінньо-зимовий період; побілено стелі і стіни в коридорах навчального корпусу;  на території  висаджено квіти. В навчально-виробничі майстерні перукарів закуплені професійні робочі місця, ремонт фундаменту майстерень, ремонт системи зливу дощової води та багато іншого.

Співпраця з роботодавцями

Динамічно зростають контакти Центру з соціальними партнерами – організаціями, підприємствами – роботодавцями:  ПрАТ «Володарка»,  ТОВ «Елегант», Вінницькою  фабрикою «Динамо», студією флористичного дизайну «Вівальдія»,  ПП «Одігірія»,  флористичні магазинами, фотостудіями «Імідж-сервіс», «Фуджі», «На Парижі» спілкою перукарів України. Співпраця з провідними фірмами-постачальниками косметичної продукції (МАТRIX, ESTEL, Фарбест,  Сoofansе, Lucsore; Pnb)  дозволяє не тільки знайомити здобувачів освітиз новою інформацією шляхом проведення семінарів та майстер-класів, а й запроваджувати у навчальний процес й самі препарати та інноваційні технології безпосередньо.

Стратегія розвитку ДНЗ «ВІННИЦЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ»

Стратегічною метою Центру є забезпечення права на оволодіння громадянами України професіями відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей з метою задоволення потреб економіки України у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітниках.

Пріоритетними завданнями навчального закладу є:

 • професійне навчання під конкретні замовлення роботодавців;
 • перегляд існуючих та ліцензування нових професій на основі вивчення ринку праці; гнучкість у конструюванні змісту, форм, методів і засобів навчання та виховання, з урахуванням національних особливостей і традицій, специфіки підприємств, для яких здійснюється підготовка кваліфікованих робітничих кадрів;
 • створення локальної мережі у центрі та забезпечення її зв’язку із науково-методичними центрами;
 • розвиток професійної компетенції, підвищення педагогічного та професійного рівня педагогів шляхом їх участі у семінарах та курсах, забезпечення психологічного супроводу навчально-виховного процесу, вивчення та упровадження передового педагогічного досвіду;
 • поглиблення співпраці навчального закладу і Вінницького державного педагогічного університету щодо організації навчально-виховного процесу, дослідницької роботи;
 • пошук шляхів озброєння педагогів знаннями, необхідними для розв’язання проблем навчально-виховного процесу, створення гнучких інноваційних технологій, які забезпечують перетворення знань на реальний елемент педагогічної праці;
 • подальший розвиток дуальної освіти фотографів;
 • створення навчально-практичного центру з професії «перукар (перукар-модельєр)»;
 • орієнтація педагогічного колективу закладу на кінцевий результат: надання якісної професійної освіти, підготовку висококваліфікованих робітничих кадрів;
 • виховання здобувача освіти як демократично орієнтованої, моральної та самодостатньої особистості, професіонала своєї справи; активне залучення органів учнівського самоврядування до управління навчально-виховним процесом;
 • забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.