Правила прийому

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р А В И Л А
прийому до державного навчального закладу

«Вінницький центр професійно-технічної освіти технологій та дизайну»

на 2019 рік

  1. Загальна частина

1.1. Ці правила є обов’язковими для вступників до державного навчального закладу «Вінницький центр професійно-технічної освіти технологій та дизайну» (надалі – Центру) і розроблені відповідно до Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 14 травня  2013 року № 499.

1.2. До державного навчального закладу «Вінницький центр професійно-технічної освіти технологій та дизайну» (надалі – центр) приймаються громадяни  України, які мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин відповідно до своїх здібностей  і нахилів.

Обмеження допускаються за віковими та медичними показниками, а також показниками професійної  придатності, що визначені Кабінетом Міністрів України.

1.3. Прийом до Центру здійснюється для підготовки за освітньо-кваліфікаційним  рівнем “кваліфікований  робітник» на основі повної та базової загальної середньої освіти відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України  АЕ №285959  та ліцензії Департаменту  освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації   АЕ №288905 з урахуванням ліцензованого обсягу регіонального замовлення на 2019 рік за професіями:

1.4. Прийом громадян на первинну професійну підготовку у рамках регіонального  замовлення здійснюється за рахунок бюджетних коштів на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників.

  1. Приймальна комісія

2.1. Прийом до центру здійснює приймальна комісія, очолювана в.о.директора центру Дацишиною Галиною Вікторівною. Склад і порядок роботи приймальної комісії затверджується  наказом  в.о. директора.

2.2. Приймальна комісія:

– організовує прийом заяв та документів;

– проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

– організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до Центру,

– оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

– організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

– вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.3. З правилами прийому до державного навчального закладу «Вінницький центр професійно-технічної освіти технологій та дизайну» на 2019 рік можна ознайомитись на сайті www. vinprofcenter.org.ua, у довідниках для абітурієнтів та на інформаційному стенді приймальної комісії Центру.

2.4. Термін проведення прийому на навчання: з 02 січня до 27 серпня 2019 року.     

  1. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до Центру, вказуючи обрану  професію, форму навчання, місце проживання та необхідність працевлаштування після закінчення навчання, до якої додають:

– документ про освіту (оригінал і його завірена копія);

– медичну довідка за формою, установленою чинним законодавством;

– шість кольорових фотокарток (розм. 3×4);

– документ про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня “кваліфікований  робітник” (для  навчання на третьому ступені професійно-технічної  освіти – оригінал і його завірена копія);

– копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності).

Усі ксерокопії мають бути завірені в установленому порядку.

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

  1. Умови прийому

4.1. Прийом до Центру проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання за результатами співбесіди і показника середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту.

4.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3. Учні професійно-технічних навчальних закладів, які успішно закінчили другий ступінь професійно-технічної освіти і пройшли  кваліфікаційну атестацію, зараховуються (переводяться) на третій ступінь навчання на основі конкурсного відбору.

4.4. Зарахування осіб на третій ступінь здійснюється без надання вступником сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

  1. Зарахування

5.1. Зараховуються до Центру поза конкурсом:

– особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

– діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також   особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови   Кабінету  Міністрів  України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

– діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

– особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист  громадян, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3;

– діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

– випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

– випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

– учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

– випускники професійно-технічних навчальних закладів, які отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають до професійно-технічного навчального закладу третього атестаційного рівня за відповідними професіями;

– особи, які вступають до Центру за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна  комісія  приймає  рішення,  оформляє  протокол  та оголошує список  осіб,  які рекомендовані  до зарахування на навчання  до   Центру за обраною професією.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.5.  Зарахування до Центру здійснюється наказом  директора.  Списки  зарахованих вивішуються на інформаційному стенді.

5.6. Вступникам надсилаються письмові повідомлення про зарахування чи відмову про прийом.

5.7. Після співбесіди зарахування може супроводжуватися складанням Договору між центром, замовником робітничих кадрів і абітурієнтом (його батьками –  для неповнолітніх) про навчання і подальше працевлаштування.

5.8. Зарахування до Центру на навчання за рахунок субвенцій з державного бюджету на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення, здійснюється в межах затвердженого державного замовлення.

  1. Прикінцеві положення

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Центру. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій Центр може проводити додатковий прийом.

6.2. Особам, які не зараховані до Центру, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.3. Контроль за відповідністю цих правил Типовим правилам прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 14 травня 2013 року № 499 “Про затвердження Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за №823/23355,  їх дотриманням здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує  державну  політику  у сфері професійно-технічної освіти, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані професійно-технічні навчальні заклади,  Вінницькою обласною державною адміністрацією та Департаментом освіти і науки Вінницької облдержадміністрації.

Розглянуто на засіданні педагогічної ради центру.

Протокол № 6 від  26листопада 2018 року.